نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت خدمات پس از فروش

 • نام دوره:

مدیریت خدمات پس از فروش

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل مسئولیتهای سازمان خدمات پس از فروش
 • تشریح وظایف بخش Call Centers در سازمان و نحوی صحبت کردن آنها
 • اهداف و مزایای خدمات پس از فروش خوب
 • ویژگیهای رفتاری پرسنل خدمات پس از فروش
 • برقراری ارتباط موثر با مشتربرقراری ارتباط موثر با مشتری
 • شناسایی مشتری و نیازهای وی پس از خرید و بکارگیری محصول
 • مدیریت ارتباط بامشتریان (CRM) در خدمات پس از فروش
 • تحلیل سطوح خدمات پس از فروش
 • راه حل های خدمات پس از فروش
 • ویژگیهای خدمات پس از فروش برتر
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش و پرسنل فروش

 مدیران ، کارکنان و پرسنل ارائه دهنده خدمات در واحد خدمات پس از فروش