مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

۱ و ۲ روزه

مدیران فروش و پرسنل فروش

 مدیران ، کارکنان و پرسنل ارائه دهنده خدمات در واحد خدمات پس از فروش