مدیریت روانشناسی بازار

 • نام دوره:

مدیریت روانشناسی بازار (تحلیل رفتار مصرف کننده)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل رفتار مصرف کننده و اهمیت آن
 • تحلیل فرایند مبادله در بازار و اصول آن
 • مدیریت تحلیل بازار(مبانی بخش بندی بازار) و کاربرد آن در مدیریت
 • تشریح درگیری ادراک ذهنی مشتریان و پردازش اطلاعات
 • رهنمودهایی برای سازمانهای مشتری محور و آنالیز بازار
 • کارکرد حافظه و یادگیری در تبلیغات و خرید مشتری (حافظه کوتاه مدت و بلند مدت)
 • تشریح و تحلیل آمیخته بازاریابی و مفهوم مبادله در کسب وکار
 • بررسی مدل پردازش اطلاعات در ذهن مشتریان و تاثیر تبلیغات بر آن
 • روشهای جذب و جلب توجه مشتری ، تداعی جفتی در تبلیغات
 • ادراک ، مواجهه ، احساس ، توجه ، فهم و فراموشی در مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی