مدیریت روانشناسی بازار

مدیریت روانشناسی بازار (تحلیل رفتار مصرف کننده)

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی