مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

 • نام دوره:

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

 • مدت زمان دوره:

۱ تا ۳ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم و تعریف مدیریت ریسک
 • تحلیل دیدگاه فایول در خصوص ریسک های عملیاتی سازمانها
 • تحلیل اقدامات پیشگیرانه در مدیریت ریسک
 • تشریح طبقه بندی انواع ریسک و تعریف هریک از آنها
 • تعریف خطر ، مخاطره و عوامل تشدید کننده خطر و تشریح روشهای برآورد ریسک
 • تشریح کاربردی انواع فرایندهای مدیریت ریسک / تشریح تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک
 • تشریح اهم اقدامات موثر جهت کاهش ریسک در سازمانها
 • تشریح تاریخچه ، تعاریف ، مفهوم و عملکرد مدل BOW-TIE
 • تشریح نکات اجرای و پایه ای مدل BOW-TIE
 • فوائد و کاربردهای مدل BOW-TIE
 • تشریح مراحل تدوین دیاگرام مدل BOW-TIE
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی