مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

۱ تا ۳ روزه 

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی