مدیریت ضایعات سازمانی

مدیریت ضایعات سازمانی

۲ روزه

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره