مدیریت ضایعات سازمانی

 • نام دوره:

مدیریت ضایعات سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم مدیریت ضایعات
 • معرفی ابزارهای مورد استفاده در مدیریت ضایعات
 • تشریح چرخه PDCA ، 5S و موداها که موجب خلق ضایعات هستند
 • تشریح ابزارهای SOP ، TPM، پرسنل چند مهارته و چک لیست 4W
 • تشریح مفهوم خطا ناپذیری محصول
 • تشریح انواع روشهای خطا ناپذیر کردن تولید
 • تعریف پوکا یوکه و فوائد آن
 • تشریح متدهای و عوامل اصلی و مرسوم در پیاده سازی پوکا یوکه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره