نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت مشارکتی

 • نام دوره:

مدیریت مشارکتی

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه ، مفهوم ، تعریف و ویژگیهای مدیریت مشارکتی
 • تشریح اصول ، پیش نیازها ، اهداف ، مزایای و ابعاد مشارکت کارکنان
 • تحلیل اجزای کلیدی مشارکت کارکنان
 • جایگاه مدیریت مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع
 • مقایسه فرهنگ سازمانی ایران و ژاپن
 • تحلیل شیوه های مشارکت کارکنان ( آموزش و بستر سازی )
 • بررسی عوامل عدم مشارکت کارکنان و موانع فرهنگی و سازمانی مدیریت مشارکتی
 • تحلیل مخالفان و موافقان مدیریت مشارکتی
 • سازمانهای مشارکت جو
 • تشریح نظام پیشنهادات (فلسفه استفاده از این نظام، موضوعات قابل پیشنهاد، اهداف، مراحل اجرا، مزایا، رابطه نظام پیشنهادات با بهره وری، ویژگیها، ساختار ، ابعاد نظام پیشنهادها، مثالهایی از شرکتهای ایرانی و ژاپنی)
 • تشریح بستر سازمانی مناسب جهت اجرای مدیریت مشارکتی
 • تحلیل ارزش ها در سازمانهای مشارکتی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران عملیاتی