مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران عملیاتی