مدیریت کسب و کار - کارآفرینی

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان