نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت کسب و کار - کارآفرینی

 • نام دوره:

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل شغل و برنامه ریزی مسیر شغلی
 • تشریح مهارتهای مورد نیاز راه اندازی کسب و کار
 • تحلیل عوامل موثر در هر یک از انواع کسب وکار
 • کارآفرینی و کسب و کار
 • تشریح ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 • عوامل موفقیت در کارآفرینی
 • تشریح فرایند کارآفرینی
 • دلایل شکست کسب و کار
 • نقشه راه کارآفرینی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان