مدیریت کمپین تبلیغاتی

مدیریت کمپین تبلیغاتی

 ۲ روزه

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانیمدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان