مدیریت کمپین تبلیغاتی

 • نام دوره:

مدیریت کمپین تبلیغاتی

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفاهیم وتعریف تبلیغ و تبلیغات
 • مدیریت تبلیغات و الزامات آن / انواع پیامها در مدیریت تبلیغات
 • تشریح انواع استراتژی های موثر در تبلیغات
 • رسانه ها و عوامل موثر در انتخاب رسانه در تبلیغات
 • تشریح اصول روانشناسی مشتریان در اثربخشی تبلیغات در ذهن مشتری
 • تشریح ده فرمان تبلیغات
 • مفاهیم و تعاریف کمپین های تبلیغاتی/ تشریح مدل اجرایی کمپین تبلیغاتی
 • تشریح 5M در یک پیام تبلیغاتی ( آگهی )
 • تشریح پارامترهای یک برنامه ( مراحل دهگانه ) کمپین تبلیغاتی
 • ارزیابی یک برنامه تبلیغاتی
 • تشریح نکات کلیدی در اجرای یک کمپین تبلیغاتی
 • تشریح مثالهای اجرایی کمپین های تبلیغاتی داخلی و جهانی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانیمدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان