نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت کیفیت جامع TQM

 • نام دوره:

مدیریت کیفیت جامع TQM

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه ، مفهوم ، تعریف و ویژگیهای مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • تشریح اصول ، پیش نیازها ، اهداف ، مزایای و ابعاد مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • تحلیل اجزای کلیدی مدیریت کیفیت جامع ( TQM)- مدیریت، کیفیت، مشتری گرایی
 • جایگاه مدیریت و فلسفه مدیریتی در مدیریت کیفیت جامع
 • مقایسه فرهنگ سازمانی ایران و ژاپن
 • تحلیل شیوه های مدیریت کیفیت جامع ( TQM) ( آموزش و بستر سازی )
 • بررسی عوامل عدم مشارکت کارکنان و موانع فرهنگی و سازمانی مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • تحلیل مزایا و عوامل بازدارنده مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • عناصر ساختاری در سازمانهای دارای مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • تشریح بستر سازمانی مناسب جهت اجرای مدیریت کیفیت جامع ( TQM)
 • مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع ( TQM) در سازمانها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران عملیاتی و ستادی