مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM

 ۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران عملیاتی و ستادی