مدیریت یا مهندسی ارزش

مدیریت یا مهندسی ارزش

۱ و ۲ روزه

مدیران واحدهای تحقیق و توسعه RD

مهندسین ارشد سازمانها و کارشناسان فنی سازمان

نمایندگان مدیریت در کیفیت