مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا

 • نام دوره:

مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا و انتخاب استراتژیهای بازار رقابتی

 • مدت زمان دوره:

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تعاریف رضایت مشتریان و تحلیل آن
 • شناسایی انواع مشتریان و تشریح روش تعامل با آنها
 • شناسایی ارزش نزد مشتریان و نحوه ارائه آن
 • روشهای جذب و حفظ مشتریان و نحوی آمادگی برای جذب مشتریان
 • آشنایی با مفاهیم کلان بازاریابی و فروش / بازاریابی و فروش هدفمند
 • آشنایی با مفهوم تجزیه و تحلیل رقیب و بازار هدف
 • تحلیل سوالاتی که در خصوص رقبا باید بررسی گردد
 • تشریح اجزای مدل تجزیه و تحلیل رقبا
 • نحوی واکنش در مقابل استراتژیهای رقبا
 • روشهای توسعه بازار و تصمیم گیری در خصوص استراتژیهای بازاریابی و فروش
 • استراتژیهای بازاریابی در دوره عمر محصول و مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • تحلیل و تصمیم گیری در خصوص ماتریس رشد و (BCG) و مدل رقابتی مایکل پورتر
 • تشریح استراتژیهای کانون و استراتژیهای اقیانوس آبی و قرمز و شرایط انتخاب هر یک از استراتژی های فوق
 • شرایط شرکت کنندگان:

 آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش – مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان