مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا

مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا و انتخاب استراتژیهای بازار رقابتی

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

 آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش – مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان