نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مشتری مداری

 • نام دوره:

مشتری مداری

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف فروشنده / مشتری و اصول کسب رضایت مشتری
 • تشریح مدل خلق رضایت مشتریان
 • تشریح مفهوم و تعاریف مشتری مداری
 • ویژگیهای سازمانهای مشتری مدار
 • ویژگیهای رفتاری پرسنل فروش
 • برقراری ارتباط موثر با مشتری و تحلیل فنون ارتباطی موثر
 • تشریح راه ها و پارامترهای جذب مشتریان جدید
 • شناسایی مشتری و نیازهای وی
 • تحلیل نکات مذاکره تلفنی و رسیدگی به شکایت مشتریان
 • تحلیل ارزش برای مشتریان و بررسی زنجیره ارزش مشتری
 • تعریف زنجیره ارزش و بهبود زنجیره ارزش مشتریان
 • مشتریان از دست رفته و بهانه گیران
 • شرایط شرکت کنندگان:

 مدیران فروش – پرسنل فروش