مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • نام دوره:

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه بهره وری و اجزای آن
 • عوامل موثر بر بهره وری (عوامل داخلی(سخت و نرم) و خارجی)
 • انواع بهره وری (جزئی و کلی)
 • مطالعه کار و مراحل انجام مطالعه کار و مطالعه روش
 • تکنیکهای سنتی مورد استفاده در مطالعه روش و تشریح انواع نمودارها و دیاگرام های عملیاتی
 • خطوط مونتاژ و تعادل خطوط مونتاژ و برنامه ریزی کار روی ماشین آلات (انسان – ماشین )
 • زمان استاندارد و کاربرد های آن
 • انواع اجزای کاری و دلایل تقسیم سیکل عملیات به اجزای کاری
 • تشریح انواع روشهای زمان سنجی با کرنومتر ( تعریف عملکرد طبیعی کارگر، روشهای تعیین ضریب عملکرد، بیکاری های مجاز و عوامل موثر در تعیین در صد آن )
 • محاسبه تعداد سیکل مشاهده شده، زمانگیری دوره ای، روش نمونه برداری از کار
 • روش داده های استاندارد، حرکت سنجی و اهداف آن و تکنیک های حرکت سنجی
 • زمان های از پیش تعیین شده
 • روشهای زمان سنجی پیشرفته ( روش MOST )
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی سازمانها