مطالعه و ارزیابی کار و زمان

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت)

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی سازمانها