معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

۱ یا ۲ روزه

صاحبان مشاغل و صنایع کوچک خانگی ، روستایی و کارگاهی