معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

 • نام دوره:

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح تاریخچه ، مفهوم و تعریف خوشه کسب و کار
 • تشریح فوائد و مزایایی تشکیل خوشه های صنعتی کسب و کارهای کوچک
 • معرفی معیارهای شناسایی صنایع کوچک در ایران و سایر کشورها
 • تشریح جایگاه صنایع کوچک در توسعه صنعتی کشورها
 • تحلیل چالش های توسعه صنایع کوچک بطور انفرادی
 • تشریح ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص خوشه های صنعتی و آیین نامه مربوطه
 • تشریح شرایط و الزامات پیدایش و توسعه خوشه های صنعتی و نهادهای پشتیبان
 • معرفی انواع خوشه ها و ذینفعان خوشه صنعتی
 • معرفی عملکرد عامل توسعه خوشه (CDA) ( نقش ، وظایف و قابلیت های فردی)
 • تشریح مدل و مراحل شکل گیری و توسعه یک خوشه صنعتی کسب و کار
 • تشریح مراحل شناخت ، اعتماد سازی ، تدوین برنامه عملیاتی ، اجرای برنامه ها ، پایش و ارزیابی
 • مدیریت و رهبری خوشه های صنعتی
 • شرایط شرکت کنندگان:

صاحبان مشاغل و صنایع کوچک خانگی ، روستایی و کارگاهی