نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

 • نام دوره:

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

 • مدت زمان دوره:

۳ یا ۴ روزه

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با اصول آراستگی محیط کار 5S
 • تاریخچه پیدایش و تکامل 5S و ارتباط آن با سایر ابزارهای مدیریت ژاپنی s
 • تشریح جایگاه 5S در کیفیت ، کاهش هزینه ها ، تعالی سازمان(EFQM) و بهبود بهره وری و پرسنل
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S1 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S2 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S3 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S4 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S5 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح متدولوژی اجرای مدل و برنامه ریزی آن
 • تشریح اجرای مدیریت دیداری در سازمانها
 • طرحریزی کمیته و ساختار اجرایی 5S و وظائف افراد و واحدهای سازمان
 • تشریح 5 دقیقه و 10 دقیقه اول و روز نظافت بزرگ در 5S
 • تشریح ساختار مستندات مورد نیاز ( خط مشی ، نظام نامه ، رویه ها ، و غیره)
 • آموزش اصول ممیزی و مربیگری 5S به همراه سازوکار ارزیابی و چک لیست های مربوطه
 • شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه