ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

۳ یا ۴ روزه

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه