مهارتهای رهبری

 • نام دوره:

مهارتهای رهبری

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره مدیران سازمانها با مبانی و اصول رهبری آشنا شده و جهت ارتقای مهارت رهبری خود با مطالب ذیل بیشتر آشنا خواهند شد :
 • تعریف و ماهیت رهبری
 • خصوصیات رهبران برجسته
 • تشریح تفاوت رهبری با مدیریت
 • شناسایی منابع قدرت رهبران
 • اثر بخشی رهبری و قدرت رهبران
 • تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران
 • تشریح مهارتهای نوین رهبری
 • چالش های رهبران در عصر نوین
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)