مهارتهای رهبری

مهارتهای رهبری

۲ روزه

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)