مهارتهای کلیدی مدیران

مهارتهای کلیدی مدیران

۱ و ۲ روزه

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)