نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مهارتها و تکنیک های فروش

 • نام دوره:

مهارتها و تکنیک های فروش

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف فروشنده و ویژگیهای آن
 • فروشنده خلاق و خلاقیت در فروش
 • تشریح تکنیکهای موثر در فروش
 • تحلیل اصول رفتاری فروشندگان
 • شناسایی و ارزیابی ارزش مدنظر مشتریان
 • ایجاد و ارائه ارزش به مشتری
 • تحلیل و بررسی راهکارهای حفظ و وفادار نمودن مشتریان
 • شناسایی و ویژگیهای انواع مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

پرسنل فروش ، مدیران فروش، کلیه پرسنل مرتبط با مشتری