مهارتها و تکنیک های فروش

مهارتها و تکنیک های فروش

۲ روزه

پرسنل فروش ، مدیران فروش، کلیه پرسنل مرتبط با مشتری