مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

۲ روزه یا ۴ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و کلیه افرادی که توالی عملیات و خدمات سازمان را مدیریت می نمایند.