مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

  • نام دوره:

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه یا ۴ روزه

  • محتوای دوره:
  • عاریف و اصلاحات: تاریخچه تکامل و نمونه های اجرایی موفق، فواید و ارزش های اجرایی BPR، مشکلات سازمان درپیاده سازی BPR، عملکرد BPR و نقاط بهبود، شاخص های کلیدی BPR، سمبل ها و نمونه های BPR، پیاده سازی استراتژی BPR، قدم های کلیدی در استقرار BPR
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و کلیه افرادی که توالی عملیات و خدمات سازمان را مدیریت می نمایند.