مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی ، مدیران و کارشناسان بخش طراحی و R&D ، مدیریان و سرپرستان تولید سازمان