مهندسی معکوس

 • نام دوره:

مهندسی معکوس

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعاریف و اصلاحات مرسوم در مهندسی معکوس
 • تاریخچه تکامل و نمونه های اجرایی موفق مهندسی معکوس
 • فواید و دستاوردهای مهندسی معکوس
 • نکات مورد توجه و مشکلات سازمان در پیاده سازی مهندسی معکوس
 • عملکرد مهندسی معکوس و نقاط بهبود و ارزش آفرین آن
 • شاخص های کلیدی مهندسی معکوس
 • متدولوژی و مراحل کلیدی در استقرار مهندسی معکوس
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی ، مدیران و کارشناسان بخش طراحی و R&D ، مدیریان و سرپرستان تولید سازمان