مهندسی فروش

مهندسی فروش

۱ روز( ۸ ساعت)

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی