نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مهندسی فروش

 • نام دوره:

مهندسی فروش

 • مدت زمان دوره:

۱ روز( ۸ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • تعریف کارشناس فروش و فضای رقابت
 • استراتژی رقابتی و عوامل اساسی آن
 • مفهوم بازاریابی و مبادله و نظریات موجود در بازاریابی
 • فروش و فروشندگی و نتایج مورد انتظار
 • فرایند فروش حضوری و نقش پرسنل فروش
 • فرایند فروش حرفه ای و نکات موثر و اثربخش در فروش
 • ویژگیهای و خصوصیات فروشنده حرفه ای
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی