مهندسی و هدفگذاری فروش

مهندسی و هدفگذاری فروش

 ۲ روزه

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی