نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مهندسی و هدفگذاری فروش

 • نام دوره:

مهندسی و هدفگذاری فروش

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف فروشنده و فروشندگی
 • اصول رفتاری فروشندگان و روشهای کمک به مشتریان
 • تعریف فروش و فروش خلاق و آمادگی جهت فروش
 • انواع مشتریان و اهم انتظارات آنها
 • تشریح مفهوم بازاریابی و آمیخته بازاریابی
 • تشریح و تحلیل رضایت مشتریان
 • تشریح دیدگاه مشتری گرایی و راههای جذب مشتری
 • تشریح انواع روشهای پیش بینی فروش و نکات موثر در پیش بینی فروش
 • انواع تجزیه و تحلیل ها برای پیش بینی و هدفگذاری فروش
 • هدفگذاری برای فروش / برنامه ریزی فروش و لزوم آنها
 • تکنیک های موثر فروش به مشتریان هدف
 • تشریح چرخه توسعه فروش و تکنیک های افزایش فروش و سهم در بازار
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی