نحوه ارائه موثر

نحوه ارائه موثر

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی و سایر مدیران سازمان