نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

نحوه ارائه موثر

 • نام دوره:

نحوه ارائه موثر

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفهوم و تعریف و موضوع ارائه
 • انگیزه و اهداف ارائه کننده
 • وپژگیهای ارائه کنندگان و مخاطب شناسی
 • طراحی پیام و محتوی و موضوع پیام قابل ارائه و فرآیند های ارائه
 • شناسایی عناصر تاثیر گذار در ارائه مطلوب
 • عوامل موثر در نحوی ارائه اثر بخش
 • عوامل انتخاب روش موثر ارائه
 • امکانات کمکی ارائه
 • امکانات آماده سازی محتوای ارائه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی و سایر مدیران سازمان