هدفگذاری فروش

هدفگذاری فروش

۱ روزه

مدیران عامل و ارشد سازمان ، کارشناسان ارشد و کارکنان بخش فروش و محصول