نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

هدفگذاری و برنامه ریزی فروش

 • نام دوره:

 هدفگذاری و برنامه ریزی فروش

 • مدت زمان دوره:

۱ و یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل اهمیت تحقیقات بازاریابی
 • تشریح انواع روشهای پیش بینی فروش و نکات موثر در پیش بینی فروش s
 • انواع تجزیه و تحلیل ها برای پیش بینی و هدفگذاری فروش
 • هدفگذاری برای فروش / برنامه ریزی فروش و لزوم آنها
 • تحلیل انواع روشهای ارتباطی با مشتریان جهت افزایش وفاداری
 • بررسی انواع ساختار سازمانی واحد فروش جهت تحقق اهداف فروش
 • تکنیک های موثر فروش به مشتریان هدف
 • روشهای توسعه فروش در دوران رکود و کسادی بازار
 • تحلیل محیط یا جو بازار
 • بازاریابی و مشتری یابی و تاثیر آن بر میزان فروش
 • تعریف و فرایند مدیریت فروش و تشریح وظایف کارکنان واحد فروش
 • تشریح چرخه توسعه فروش و تکنیک های افزایش فروش و سهم در بازار
 • تشریح عناصر کلیدی در برنامه ریزی فروش
 • مرور کلی فرایند استراتژیک مدیریت فروش
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران عامل و ارشد سازمان ، کارشناسان ارشد و کارکنان بخش فروش و محصول