وفادار سازی و افزایش رضایت مشتریان

وفادار سازی و افزایش رضایت مشتریان

۱ و ۲ روزه

مدیران و پرسنل فروش ، کلیه پرسنل مرتبط با مشتریان