نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

وفادار سازی و افزایش رضایت مشتریان

 • نام دوره:

وفادار سازی و افزایش رضایت مشتریان

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفهوم مشتری وفادار و تشریح دلایل وفادار سازی مشتریان
 • تحلیل پلکان وفادارسازی مشتریان s
 • تشریح انواع وفاداری مشتریان
 • تشریح گامهای وفادارسازی مشتریان و قوانین وفادار سازی مشتریان
 • تحلیل انواع روشهای ارتباطی با مشتریان جهت افزایش وفاداری
 • تعاریف رضایت مشتری و تشریح مدل خلق رضایت مشتریان
 • تشریح اصول رضایت از دید مشتری (4C)
 • تعریف فروش و خلاقیت در فروش
 • ویژگیها و اصول رفتاری پرسنل فروش و تحلیل انواع مشتریان
 • برقراری ارتباط موثر با مشتری و شناسایی فنون ارتباطی موثر
 • تعریف و شناسایی مشتری و اصول کسب رضایت و ارتباط صحیح با مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و پرسنل فروش ، کلیه پرسنل مرتبط با مشتریان