پیش بینی تکنولوژی

 • نام دوره:

پیش بینی تکنولوژی (رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفاهیم پایه و نقش تکنولوژی در خلق ثروت
 • مدیریت تکنولوژی و عوامل موثر در مدیریت تکنولوژی
 • تحلیل مفاهیم پیش بینی و نقش آن در فرایند نوآوری تکنولوژی
 • تشریح پیش بینی تکنولوژی و انواع روشهای آن
 • فرآیند نوآوری تکنولوژی و اهمیت بومی سازی تکنولوژی
 • استراتژی تکنولوژی و روش شناسایی CTC
 • برنامه ریزی تکنولوژی، فرآیند ASSETS، تکنولوزی های حیاتی
 • مدیریت تکنولوژی در صنایع تولیدی و خدماتی، تولیدی جهانی
 • تجربه انتقال تکنولوژی در سایر کشورها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران عامل و مدیران طرح و توسعه