پیش بینی تکنولوژی

پیش بینی تکنولوژی (رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت)

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد ، مدیران عامل و مدیران طرح و توسعه