کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان