کارآفرینی سازمانی

 • نام دوره:

کارآفرینی سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفاهیم ، تعاریف و ابعاد کارآفرینی سازمانی
 • تشریح لزوم کارآفرینی سازمانی
 • تبیین تفاوت کارآفرینی فردی (مستقل) و سازمانی
 • تحلیل موانع متداول در کارآفرینی سازمانی
 • چالش های کارآفرینی سازمانی
 • معرفی مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
 • تشریح متدولوژی و گامهای نه گانه ای کارآفرینی سازمانی
 • تشریح ویژگیهای مدیران سازمانهای دارای کارآفرینی سازمانی
 • تشریح ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 • عوامل موفقیت افراد در کارآفرینی سازمانی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان