کارگاه عملیاتی کایزن (بهبود مستمر)

کارگاه عملیاتی کایزن (بهبود مستمر)

۵ روزه و ۲ روزه

کلیه مدیران و کارکنان سازمان ( ستادی و عملیاتی )