نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

کارگاه عملیاتی کایزن (بهبود مستمر)

  • نام دوره:

کارگاه عملیاتی کایزن (بهبود مستمر)

  • مدت زمان دوره:

۵ روزه و ۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • مفهوم کایزن (تعاریف، ارزشهای کایزن، زمینه های بهبود کایزن، کایزن و TQC، کایزن و نظام پیشنهادها، کایزن قدرت محرکه، کایزن و خلاقیـت، چرخه PDCA، اقدامات مدیران، رویه استاندارد اجرای عملیات کایزن)
  • عملیات اجرایی کایزن (مدیریت گمبا): شناسایی و تشریح انواع اتلافها (مودا) ، چک لیست 4M، پنجW و یک H، برچسب قرمز، تابلوی کایزن، نت بهره ور فراگیرTPM، اتوماسیون کم هزینه LCA، 5s، هفت ابزار آماری، تولید بهنگام JIT، SMED، آموزش کارکنان، تولید ناب، همسطح کردن حجم تولید، اثربخشی کلی تجهیزاتOEE، ده اصل کایزن، پارامترهای کیفی کایزن، فرهنگ کایزن، مدیریت گرائی کایزن، گروه گرایی و شخص گرایی کایزن
  • سیستم پشتیبانی کایزن: (کمیته راهبری، دبیرخانه، افسران کایزن، مدیر توسعه کایزن، کمیته های تخصصی کایزن، الزامات ماندگاری کایزن)
  • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران و کارکنان سازمان ( ستادی و عملیاتی )