کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره