کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

 • نام دوره:

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح تعریف و مفهوم کانبان در تولید ناب و نقش آن
 • آشنایی با سیستم تولید کششی در مقابل سیستم تولید فشاری
 • عوامل موثر در اجرای کانبان جهت تحقق تولید ناب
 • تشریح هموار سازی تولید ( هیجونکا )
 • آشنایی با تغییر نوع تولید در زمانهای تک دقیقه ای ( SMED )
 • تشریح الزامات و کارکرد های کانبان
 • تشریح قوانین و چالش های کانبان
 • تحلیل انواع کارتهای کانبان
 • روش محاسبه کارتها و حداقل موجودی مورد نیاز هر ایستگاه کاری
 • تشریح فازها و روش اجرای کانبان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره