خطاهای انسانی در صنعت و راهکارهای آن

خطاهای انسانی در صنعت و راهکارهای آن (از بعد کیفی)

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره