نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

خطاهای انسانی در صنعت و راهکارهای آن

 • نام دوره:

خطاهای انسانی در صنعت و راهکارهای آن (از بعد کیفی)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم خطای انسانی در صنعت و اثر مخرب آن در کیفیفت و کمیت
 • تشریح نحوی شناسایی خطا ها
 • تشریح موارد- تحلیل عوامل موثر در بروز خطاهای انسانی
 • تعریف و تشریح انواع خطاهای انسانی
 • تحلیل هزینه خطاها و خرابی ها
 • معرفی رویکردهای دستیابی به خطای صفرمعرفی و تشریح انواع بازرسی های محصول و خط تولید
 • تحلیل انواع روشهای کنترلی جهت جاوگیری از خطاهای انسانی
 • تحلیل رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی ( مدل SHERPA )
 • مزایا و معایب مدل SHERPA و تشریح مراحل هفتگانه مدل
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره