نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

کنترل و نظارت مدیریتی

 • نام دوره:

کنترل و نظارت مدیریتی

 • مدت زمان دوره:

یک روز

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم کنترل و نظارت در سازمان
 • تشریح فرایند نظارت
 • تعریف استانداردها و معیارهای کنترل / عملکرد و مقایسه آنها
 • اقدامات مورد نیاز سازمان پس کنترل
 • تشریح سطوح کنترل و نظارت / کنترل و نظارت موثر / موارد اشتباه در نظارت
 • تکنیک های متداول در کنترل
 • مشکلات و چالش های کنترل
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)