کنترل و نظارت مدیریتی

کنترل و نظارت مدیریتی

یک روز

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)