خدمات آموزشی و مشاوره ای دکتر محمود آسیاچی

آموزش مشاور و استقرار سیستمهای نوین مدیریتی،استراتژیک،بازاریابی و فروش،مدیریت ژاپنی،تعالی سازمانی

آقای دکتر محمود آسیاچی

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت استراتژیک

خانم دکتر شراره قشقایی

دکتری مدیریت منابع انسانی

Conference icons flat set with business people workgroup communication isolated vector illustration

پروژه های دکتر آسیاچی

Conference icons flat set with business people workgroup communication isolated vector illustration

کلینک مشاوره مدیریت

Conference icons flat set with business people workgroup communication isolated vector illustration

معرفی گروه علمی دکتر آسیاچی

Conference icons flat set with business people workgroup communication isolated vector illustration

دوره های آموزشی دکتر آسیاچی

Conference icons flat set with business people workgroup communication isolated vector illustration

معرفی گروه ناب سازی دکتر آسیاچی