معرفی دوره بیزینس کوچینگ رهبری کلاس جهانی

BCL (Business Coaching Leadership)

هدف دوره ، دستاوردهای دوره ، متد آموزش و محتوی دوره آموزش و کوچینگ اختصاصی محمود آسیاچی 44 سال کوچینگ ، مشاوره ، تدریس و سخنرانی مالک و رهبر 4 کسب و کار شخصی

هدف دوره BCL :

در این دوره جامع بدنبال این هستیم که شما را از یک رئیس )Boss )در سازمان تان ، تبدیل به مدیر عالی )Manager Top )و رهبر )Leader )با باور موفقیت و ثروت ساز نماییم .رهبرانی که تمام تمرکزشان روی راهبری و هدایت سازمان بوده و نه تنها گرفتار تالطم بازار نمی شوند ، بلکه با تفکر و راهبری استراتژیک آینده را رصد کرده و سازمان خود را همانند یک کوچ/مشاورحرفه ایی معماری می کنند .

دستاوردهای دوره BCL

در این دوره شما رهبران 14 دستاورد زیر را به سازمان خود خواهید برد:
– کسب درآمد بیش از 500 درصد هزینه انجام شده در برای دوره.
– افزایش حداقل 300 درصد سودآوری کل سازمان در سالهای ابتدایی پس از دوره.
– اعتماد به نفس و باور موفقیت و ثروت سازی.
– شبکه سازی و بهره مندی از تجربیات سایر رهبران شرکت کننده در دوره.
– توانایی کسب جایگاه رهبری سازمان از طریق اجرای اصول رهبری (تفویض اختیار ، جانشین پروری و مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و شاخص های کنترلی).
– رهبری استراتژیک سازمان و تدوین استراتژی 5 یا 10 سال آینده.
– ساختار سازمانی ، شرح وظایف و شرایط شایستگی کارکنان و نحوی برنامه ریزی ارتقاء کارکنان.
– توانایی جذب و نگهداشت کارکنان و افزایش تعلق سازمانی آنها.

– توانایی بکارگیری متدولوژی مدیریت چالش ها و عارضه های سازمانی براساس متد(CSAMR).
– طرح ریزی سیستم مدیریت و راهبری پرسنل بازاریابی و فروش.
– توانایی تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی بازارهای هدف.
– طرح ریزی و تدوین استراتژی برندینگ سازمان تان.
– شناسایی و سیستم سازی فرایندهای کلیدی و ارزش آفرین سازمان.
– شناسایی اقیانوس آبی (احتمالی)کسب و کارتان.

متد آموزش TLC

متد آموزشی TLC یک روش آموزش و یادگیری پیشرفته در سازمانهای کلاس جهانی بوده و جهت ارتقاء مهارتی شرکت کنندگان (یادگیرندگان) منطق آن در تمام جلسات و برای کلیه مهارتهای آموزش داده شده بکارگرفته میشود که عملکرد این فرایند آموزشی 3 مرحله ای بشرح ذیل میباشد :

Coaching

Learning

Teaching

تمامی مطالب دوره ابتدا در جلسات آموزشی توسط مدرس دوره تدریس گردیده و جهت تکمیل روند مهارتی شرکت کنندگان در همان جلسات طی کارگاه های آموزشی پیش بینی شده ، توانایی مهارتی شرکت کنندگان ارتقاء داده میشود تا آمادگی جهت انجام تمرینات داده شده و شرکت موثر در جلسات کوچینگ هفتگی را داشته باشند.

شرکت کنندگان این دوره عموما از مدیران عالی کسب و کارهای مختلف کشور میباشند و با توجه به اینکه کلاس ها به صورت تعاملی بوده ، لذا تجربیات کاری ، ارائه تمرینات جلسات قبلی توسط سایر شرکت کنندگان ، سواالت عملیاتی و اجرایی که توسط سایر شرکت کنندگان مطرح می گردد ، گنجینه ارزشمندی جهت یادگیری و افزایش آگاهی تمامی شرکت کنندگان خواهد بود .

با توجه به اینکه جلسات آموزشی بصورت 2 روز در هر ماه برگزار می گردد ، لذا شرکت کنندگان دوره جهت اجرای مفاهیم آموزش داده شده و اطمینان از مهارت بکارگیری آموزشها ، در طی ماه پیش رو 3 جلسه کوچینگ حرفه ای در قالب گروه های حداکثر 10 نفره با شخص استاد دوره (دکتر محمود آسیاچی)خواهند داشت.

محتوی دوره :

این دوره در 7 ماژول و برای 7 ماه (یا هفته) طراحی شده است و کلاس سهای آموزشی آن در دو روز پایانی هر ماه (یا هفته) بوده و 2 جلسه کوچینگ در روزهای مابین دو کلاس آموزشی منطبق بر متد TLC برگزار میگردد .

برای هر موفقیتی در عمل ، ابتدا باید ذهنیت و توانایی آن در هر فردی ایجاد گردد، بر این اساس در گام اول جهت تبدیل شدن به یک رهبر کلاس  جهانی ،ضمن خلق باور موفقیت و ثروت سازی ، اصول تبدیل شدن به یک مدیر عالی سطح پنجم تشریح می گردد.
همچنین جهت مدیریت چالش ها و مسائل سازمان رویکرد CSAMR که برگرفته از چرخه بهبود دکتر دمینگ میباشد ، تمرین می گردد .

رویکرد CSAMR :
1- چالش/مسئله Challenge
2- راه حل/راهکار Solution
3- اجرا Action
4- اندازه گیری نتایج Results the M

کسب و کار کلاس جهانی به یک رهبر استراتژیک نیاز دارد ، رهبری که دارای تفکر استراتژیک بوده و بطور نظام مند آینده را تحلیل کرده عملکردهای امروز سازمان را تعریف میکند .
به شما یاد میدهیم که چگونه هنگام تدوین استراتژی کالن سازمان تان ، اقیانوس های آبی احتمالی را کسب و کارتان را شناسایی کنید و از آنها نهایت سود را ببرید.

شناسایی درست بازار هدف در کنار رویکرد فروش اصولی و عملکرد صحیح پرسنل فروش نقش مهمی در حیات و روند رو به رشد یک سازمان دارد .
همچنین به شما یاد میدهیم که چگونه برند خود را بسازید ، مدیریت کنید و یک استراتژی برندینگ مناسب برای آینده سازمان تان تدوین و اجرا نمایید.

آنچه که یک سازمان را در قرن 21 به تعالی میرساند نیروی انسانی شایسته و انگیزه مند میباشد. لذا در این ماژول هر آنچه که موجب داشتن سازمانی قدرتمند با نیروی انسانی فرهیخته و با انگیزه میباشد را با شما در میان گذاشتهو تمرین می کنیم.

یک سازمان موفق و متعالی نیازمند رهبری با دانش و مهارتهای رهبران کلاس جهانی میباشد که بتوانند با تفویض اختیار ، جانشین پروری مناسب ، خلق انگیزش و گزارش گیری مناسب خود را از عملیات روزمره سازمانی جدا کرده ونقش راهبری ، تصمیم گیری و هدایت سازمان با آگاهی و بصیرت انجام دهند، در این ماژول تالش میکنیم مهارتهای رهبری شما را سنجیده و ارتقاء دهیم .

سیستم سازی در سازمان موجب کاهش هزینه ها و عملکرد درست کارکنان می گرددف ما به شما کمک میکین تا با منطق ((خلق ارزش در تولید/خدمات ناب)) که رویکرد و سالح مخفی مدیران کلاس جهانی شرکتهای ژاپنی میباشد
، فرایندهای ارزش آفرین سازمان تان را شناسایی ، تدوین و مدیریت نمایید .

خلق ارزش در تولید/خدمات ناب:
1- شناسایی ارزش نزد مشتریان
2- شناسایی و تعریف فرایندهای ارزش آفرین
3- طراحی و اصالح فرایندها / عملیات و توسعه کارکنان

توانایی رهبران در کشف چالش ها و مسائل سازمانی و یافتن راهکار برای آنها و همچنین تدوین و اجرای استراتژی های موفقیت آمیز که بر پایه تحلیل و تفکر استراتژیک شکل گرفته اند از مهمترین ویژگی های رهبران کلاس جهانی میباشد.

لذا در جلسه پایانی شرکت کنندگان 2 کیس استادی (Study Case) بشرح ذیل ارائه می نمایند :

1- گزارش خالصه استراتژی تدوین شده حاوی : ماموریت ، چشم انداز ،ارزش ها و استراتژی های منتخب برگزیده سازمان.

2 استخراج و ارائه یک مورد چالش (مسئله) ای که در طول دوره شناساییو حل نموده اند . این کیس استادی باید در قالب رویکرد CSAMR که در دوره مطرح گردیده است، باشد .
قابل ذکر است که انجام و ارائه این 2 کیس استادی موجب میگردد که رهبران شرکت کننده در دوره در آینده نیز توانایی حل چالش ها و مسائل براساس متد CSAMR و مهارت تدوین و بازنگری استراتژی های سازمان خود را بدست آورند .
همچنین کلیه کیس استادی های ارائه شده در قالب یک فایل ارزشمند برای کلیه رهبران شرکت کننده ارسال میگردد تا مهارت گران قیمت رهبران دیگر موجب کاهش خطاهای تصمیم گیری شما گردد و از ضررهای میلیونی/ میلیاردی شما جلوگیری نماید.

%500سودآوری نسبت به سرمایه گذاری انجام شده %300 افزایش درآمد کل سازمان در سالهای پس از دوره با تکیه بر متد آموزشی TLC و رویکرد CSAMR برای مدیریت چالش ها و مسائل سازمانی شما قادر خواهید بود که همانند یک رهبر کلاس جهانی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و سازمان تان را معماری کرده و ضمن افزایش توان رقابتی ، سودآوری %300 را تجربه کنید .

ساختار دوره :

نحوی برگزاری

حضوری

آموزش

14 روز (112 ساعت)

طول دوره

210 روز

کوچینگ و مشاوره

12 روز (96 ساعت)