مجموعه کارگاه های اموزشی تولید و خدمات ناب

آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S ) نام دوره: آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )   مدت زمان دوره: ۱ یا ۲ روزه هدف: آشنایی کارکنان سازمان با اصول و عناصر آراستگی محیط کار (5S) بعنوان دریچه ورود به دنیای کیفیت و

اطلاعات بیشتر »

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی نام دوره: مدیریت مشارکتی مدت زمان دوره: ۲ روزه ( ۱۶ ساعت ) هدف: آشنایی مدیران و کارکنان سازمانها با مدیریت مشارکتی و نحوء ایجاد این مدل مدیریتی در سازمانها به جهت بهره گیری از پیشنهادات پرسنل در جهت بهبود مستمر و بکارگیری

اطلاعات بیشتر »

مدیریت ضایعات سازمانی

مدیریت ضایعات سازمانی نام دوره: مدیریت ضایعات سازمانی مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرش تولید تولید و کنترل کیفیت میباشد. در این دوره مدیران و کارکنان تولیدی و خدماتی فرا میگیرند که چگونه با استفاده از ابزارها و تکنیک های مهندسی و

اطلاعات بیشتر »

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری نام دوره: مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری مدت زمان دوره: ۳ روزه هدف: آشنایی با مبانی و اصول مدیریت تغییر و بهره وری و نحوه بکارگیری آن در سازمانها جهت توسعه توانمندی پرسنل بهره ور و فرایند اجرای

اطلاعات بیشتر »

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی) نام دوره: کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: کانبان سیستم عصبی تولید ناب بوده و فرایندهای موجود در زنجیره ارزش خط تولید را بطور هوشمند و دینامیک

اطلاعات بیشتر »

تفکر ناب

تفکر ناب نام دوره: تفکر ناب مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرش تفکر ناب در سازمانها به منظور تولید یا ارائه خدمات به موقع و کاهش اتلاف) کاهش بیش از 50% در مواد، نیروی انسانی، فضا ، تجهیزات و زمان ارائه محصول)

اطلاعات بیشتر »

بهبود خط تولید در تولید ناب

بهبود خط تولید در تولید ناب نام دوره: بهبود خط تولید در تولید ناب مدت زمان دوره: ۱ روزه هدف: هدف این دوره بهبود شرایط خط تولید بوده بگونه ای که بتوانیم معیوبی ، زمان آماده سازی ، موجودی ، حمل و نقل ، زمان

اطلاعات بیشتر »

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات نام دوره: تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات مدت زمان دوره:  ۲ روزه ( ۱۶ ساعت ) هدف: آشنایی مدیران و کارکنان سازمانها با مدیریت کیفیت جامع ( TQM) و نحوء ایجاد این مدل مدیریتی در سازمانها به جهت بهره گیری از از

اطلاعات بیشتر »

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM نام دوره: مدیریت کیفیت جامع TQM مدت زمان دوره:  ۲ روزه ( ۱۶ ساعت ) هدف: آشنایی مدیران و کارکنان سازمانها با مدیریت کیفیت جامع ( TQM) و نحوء ایجاد این مدل مدیریتی در سازمانها به جهت بهره گیری از از

اطلاعات بیشتر »

SMED تعویض سریع قالبها و خط تولید

SMED تعویض سریع قالبها و خط تولید نام دوره: SMED تعویض سریع قالبها و خط تولید مدت زمان دوره:  ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرشی در خصوص خط تولید بگونه ای که بتوان با حذف اتلاف ها ، زمان تعویض قالب ها و همچنین تغییر

اطلاعات بیشتر »

جریان ارزش

جریان ارزش نام دوره: جریان ارزش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: تهیه نقشه جریان ارزش برای آفرینش ارزش و حذف اتلاف های فرآیندهای سازمان بگونه ای که بتوان در کمترین زمان و کمترین اتلاف محصول و خدمات سازمان را بدست مشتریان برسانیم

اطلاعات بیشتر »

تکنیکهای اندازه گیری بهره وری

تکنیکهای اندازه گیری بهره وری نام دوره: تکنیکهای اندازه گیری بهره وری مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: این دوره با هدف آشنایی با مفاهیم بهره وری و شناسایی عوامل موثر در اندازه گیری میزان بهره وری طراحی شده است . همچنین شرکت

اطلاعات بیشتر »

حرکت پیوسته در تولید ناب

حرکت پیوسته در تولید ناب نام دوره: خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب مدت زمان دوره:  ۲ روز هدف: هدف دوره ایجاد حرکت پیوسته تولید و حدف اتلافها و برپایی سیستم تولید سلولی در تولید ناب میباشد. × بستن هشدار محتوای دوره: این دوره

اطلاعات بیشتر »