رویکرد حل مسئله (PS)

رویکرد حل مسئله (PS) نام دوره: رویکرد حل مسئله (PS) مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با رویکرد حل مسئله و نحوه بکارگیری آن در راستای اجرایی نمودن نظام بهبود مستمر در سازمان ها × بستن هشدار محتوای دوره: فلسفه بهبود مستمر الزامات و…

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک نام دوره: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مدت زمان دوره: ۴ روزه ( ۳۲ ساعت ) هدف: آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان و معرفی سه مرحله اصلی مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی، اجرا…