نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

 • نام دوره:

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مروری کوتاه بر معیارهای EFQM شرکت کنندگان درکارگاه های آموزشی با نحوه تدوین اظهارنامه آشنا می شوند. تدوین برنامه زمانبندی، تدوین اظهارنامه، ساختاربندی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات، چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تدوین بخش هایی از یک اظهارنامه از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی آشنا می شوند.
 • شرایط شرکت کنندگان:
 • مدیران تعالی سازمانی و مدیران ارشد و میانی سازمان
 • گذراندن آشنایی با مدل EFQM
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

 • نام دوره:

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مروری مفاهیم هشتگانه بنیادین کیفیت و معیارهای EFQM، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی با فرآیند خود ارزیابی سازمان و امتیازدهی در هر یک از روشها آشنا می شوند. انجام خود ارزیابی، برگزاری جلسات اجماع و نیز نحوه تهیه گزارش بازخورد از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی در قالب WORK SHOP آشنا خواهند شد.( در دوره های درون سازمانی ، کارهای عملی در خصوص همان سازمان و بصورت کاربردی انجام میپذیرد ).
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران تعالی ، کلیه مدیران ارشد و میانی ، ارزیابان درون سازمانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

 • نام دوره:

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمانی EFQM:2013 و اجزای نه گانه آن در منطق RADAR به طور کامل آشنا می شوند. استفاده از این مدل برای خودارزیابی و در نتیجه ارتقا سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته است.در این دوره اصول هشتگانه تعالی سازمانی و معیارها و زیر سازمانی و معیارها و زیر معیارهای مربوط به EFQM مورد بررسی قرار می گیرد.
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و مسئولین تعالی سازمان