تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 نام دوره: تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با چگونگی تهیه اظهارنامه بر اساس مدل سرآمدی EFQM:2013 و فرایند تدوین اظهارنامه و نحوی نگارش آن . × بستن هشدار محتوای…

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM نام دوره: روشهای خود ارزیابی مدل EFQM مدت زمان دوره: ۳ روزه هدف: آشنایی با فرایند خود ارزیابی سازمان براساس روشهای آن در درون سازمان جهت آشنائی مدیران از میزان تطابق سازمان با معیارهای مدل EFQM × بستن هشدار محتوای…

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 نام دوره: تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با مدل تعالی سازمانی 2013 :EFQM و تشریح معیارها و زیر معیارهای مدل × بستن هشدار محتوای دوره: در این دوره شرکت…