نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رویکرد حل مسئله (PS)

رویکرد حل مسئله (PS)

 • نام دوره:

رویکرد حل مسئله (PS)

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • فلسفه بهبود مستمر
 • الزامات و نیازها و راهکارهای لازم به منظور اجرایی نمودن بهبود مستمر تکنولوژی
 • ارتباط رویکرد حل مسئله با استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت
 • تعریف مسائل و طبقه بندی آن از دیدگاه های مختلف
 • تشریح هفت ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل مسائل
 • تشکیل تیم های (گروههای بهبودکیفیت) حل مسئله (شرایط و قوانین) CTC
 • رویکرد و متدلوژی حل مسئله
 • نکات کلیدی دیدگاه دکتر دمینگ در خصوص گروههای بهبود کیفی و نظام بهبود مستمر
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان تولید ، طراحی و مهندسی و کنترل کیفیت و عملیات

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 • نام دوره:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 • مدت زمان دوره:

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • هر سازمانی برای دستیابی موفقیت آمیز و اثربخش به رسالت خود نیازمند برنامه ریزی کلان و آینده نگر می باشد. برنامه ریزی استراتژیک به دنبال رسیدن به چشم انداز و اهداف کلان و تعیین استراتژی های مناسب برای دستیآبی به این اهداف است. در این دوره ابتدا برنامه ریزی استراتژیک و مفاهیمی نظیر: ماموریت و چشم انداز و ارزش ها ، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها، (SWOT)، تحلیل محیط داخلی و خارجی و آنالیز PEST( سیاسی ، اقتصادی اجتماعی، تکنولوژی)، تعیین استراتژی های منتخب با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل QSPM مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این دوره دانشجویان با نکات و فرایندهای اجرای موثر استراتژیها و اصول کنترل و بازنگری دوره ای استراتژیها براساس مدل های ارزیابی آشنا گردیده و در قالب کارگاه های آموزشی موارد فوق را تمرین مینمایند .
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران عملیاتی ، مدیران ستادی و کارشناسانی که در تدوین و مدیریت اجرای استراتژیها نقش دارند .

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

 • نام دوره:

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مروری بر ارزشها ، مفاهیم و معیارهای مدل تعالی منابع انسانی ، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی با فرآیند ارزیابی و امتیازدهی براساس منطق RADAR ویرایش 2013 آشنا می شوند. انجام ارزیابی، برگزاری جلسات اجماع و نیز نحوه تهیه گزارش بازخورد از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی آشنا خواهند شد.
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران سازمان ، مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی سازمان ها و ارزیابان داخلی و ارزیابان خارجی سازمان در خصوص مدل تعالی منابع انسانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

 • نام دوره:

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مروری کوتاه بر معیارهای EFQM شرکت کنندگان درکارگاه های آموزشی با نحوه تدوین اظهارنامه آشنا می شوند. تدوین برنامه زمانبندی، تدوین اظهارنامه، ساختاربندی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات، چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تدوین بخش هایی از یک اظهارنامه از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی آشنا می شوند.
 • شرایط شرکت کنندگان:
 • مدیران تعالی سازمانی و مدیران ارشد و میانی سازمان
 • گذراندن آشنایی با مدل EFQM
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

 • نام دوره:

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مروری مفاهیم هشتگانه بنیادین کیفیت و معیارهای EFQM، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی با فرآیند خود ارزیابی سازمان و امتیازدهی در هر یک از روشها آشنا می شوند. انجام خود ارزیابی، برگزاری جلسات اجماع و نیز نحوه تهیه گزارش بازخورد از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی در قالب WORK SHOP آشنا خواهند شد.( در دوره های درون سازمانی ، کارهای عملی در خصوص همان سازمان و بصورت کاربردی انجام میپذیرد ).
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران تعالی ، کلیه مدیران ارشد و میانی ، ارزیابان درون سازمانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

 • نام دوره:

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمانی EFQM:2013 و اجزای نه گانه آن در منطق RADAR به طور کامل آشنا می شوند. استفاده از این مدل برای خودارزیابی و در نتیجه ارتقا سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته است.در این دوره اصول هشتگانه تعالی سازمانی و معیارها و زیر سازمانی و معیارها و زیر معیارهای مربوط به EFQM مورد بررسی قرار می گیرد.
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و مسئولین تعالی سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اصول سرپرستی (پیشرفته)

اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • نام دوره:

اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • مدت زمان دوره:

۲ و۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مدیریت و نقش آن در سرپرستی نوین
 • تحلیل محیط سازمانی
 • تحیل انواع سبکهای مدیریتی
 • تعریف و تحلیل سیستم و قوانین تفکر سیستمی در مدیریت
 • تشریح روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سرپرستان
 • سازمان و ساختار سازمانی و تحلیل ارتباطات درون سازمانی سرپرستان
 • انگیزش و نظریه های کاربردی انگیزش
 • کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان / تفویض اختیار و اصول آن
 • نظریه های مدیریتی و رهبری در سازمان ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کارمندان ارشد ، سرپرستان و مدیران میانی سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

 • نام دوره:

اصول سرپرستی

 • مدت زمان دوره:

۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه )

 • محتوای دوره:
 • تعریف سازمان و انواع ساختار سازمانی
 • تعریف سرپرست و وظایف آنان و سطوح مدیریت و سرپرستی
 • خصوصیات و مسئولیتهای سرپرستان
 • تشریح مهارتهای موثر و مورد نیاز سرپرستان
 • تعیین شیوه های نظارت در جهت بهره وری
 • اصول تقسیم کار/ برقراری انضباط / پیشگیری از سوانح / اصول برنامه ریزی
 • تشریح اصول رفتاری سرپرستان و مهارتهای ارتباطی سرپرستان
 • تشریح فرآیند آموزش کارکنان و ارتقائ کارکنان
 • تشریح اصول حل مسئله و تصمیم گیری توسط سرپرستان
 • استاندارد مهارت و آموزش سرپرستان
 • مشکلات و دردسرهای سرپرستان و نحوی برخورد با آنها
 • تشریح ابزارهای سرپرستی
 • ویژگیهای خاص و نقش سرپرستان موفق
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان و سرکارگران و پرسنل با سابقه سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • نام دوره:

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم برنامه ریزی در سازمان
 • مزایا و محدویتهای برنامه ریزی
 • ابعاد ، فرایند و مسئولیت برنامه ریزی
 • تحلیل انواع برنامه ریزی های کاربردی و تشریح عملیات اجرایی هریک
 • تشریح کاربردی فنون برنامه ریزی ( گانت ، نمودار شبکه ای ، مسیر بحرانی )
 • تشریح انواع روشهای هدفگذاری
 • تشریح اصول تعیین اهداف در لایه و سطوح سازمانی
 • اهداف عملکردی کارکنان و نقاط ضعف و قوت آن
 • تشریح مدیریت برمبنای هدف (MBO) و چرخه برنامه ریزی آن
 • تشریح اصول برنامه ریزی اثربخش
 • تشریح نکات موثر جهت نهادینه نمودن برنامه ریزی ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دوره مدیریت جامع

دوره مدیریت جامع

 • نام دوره:

دوره مدیریت جامع

 • مدت زمان دوره:

۵ روز ( ۴۰ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • 1- مباحث مدیریت عمومی
 • تئوری عمومی سیستمها شامل: تشریح سیستم و انواع آن در مدیریت و...
 • مدیریت عمومی شامل: تعریف و وظایف مدیران، ساختار سازمانی و...
 • مدیریت منابع انسانی شامل: گزینش، پاداش، تعامل با کارکنان و...
 • مدیریت استراتژیک شامل: تعریف، ماموریت، آرمان و فرآیند تدوین و برنامه ریزی و...
 • 2- مباحث مدیریت عملیات
 • مدیریت تولید و عملیات شامل: ارزیابی کار و زمان، سیستم های تولیدی، جانمایی
 • مدیریت کیفیت و بهره وری شامل: سیستمهای کیفی، مفاهیم بهره وری ، مراحل و چرخه بهره وری ، سازمان و کارکنان بهره ور
 • مدیریت فروش و بازاریابی شامل: تشریح بازار و بازاریابی در دنیای جدید، مدیریت بازاریابی و فروش نوین
 • مباحث نوین در مدیریت (تولید/خدمات ناب) شامل: تولید ناب ، 5S، JIT، کانبان و مدیریت مشارکتی
 • مدیریت تحول سازمان شامل: تشریح رویکردها، ارائه مدل جهت حرکت بسمت سازمان برتر
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)