رویکرد حل مسئله (PS)

رویکرد حل مسئله (PS) نام دوره: رویکرد حل مسئله (PS) مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با رویکرد حل مسئله و نحوه بکارگیری آن در راستای اجرایی نمودن نظام بهبود مستمر در سازمان ها × بستن هشدار محتوای دوره: فلسفه بهبود مستمر الزامات و…

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک نام دوره: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مدت زمان دوره: ۴ روزه ( ۳۲ ساعت ) هدف: آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان و معرفی سه مرحله اصلی مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی، اجرا…

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR نام دوره: تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نحوه ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی سازمان براساس منطق RADAR به عنوان یکی از اعضا تیم ارزیابی…

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 نام دوره: تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013 مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با چگونگی تهیه اظهارنامه بر اساس مدل سرآمدی EFQM:2013 و فرایند تدوین اظهارنامه و نحوی نگارش آن . × بستن هشدار محتوای…

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM نام دوره: روشهای خود ارزیابی مدل EFQM مدت زمان دوره: ۳ روزه هدف: آشنایی با فرایند خود ارزیابی سازمان براساس روشهای آن در درون سازمان جهت آشنائی مدیران از میزان تطابق سازمان با معیارهای مدل EFQM × بستن هشدار محتوای…

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 نام دوره: تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با مدل تعالی سازمانی 2013 :EFQM و تشریح معیارها و زیر معیارهای مدل × بستن هشدار محتوای دوره: در این دوره شرکت…

اصول سرپرستی (پیشرفته)

اصول سرپرستی (پیشرفته) نام دوره: اصول سرپرستی (پیشرفته) مدت زمان دوره: ۲ و۳ روزه هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با روشهای مدیریتی و رهبری در جهت هدایت بهینه پرسنل و تحقق اهداف کلان سازمان. همچنین توسعه توانایی سرپرستان به جهت اینکه بتوانند بعنوان حلقه واسطه مابین…

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی نام دوره: اصول سرپرستی مدت زمان دوره: ۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه ) هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با اصول اولیه هدایت و راهبری کارکنان به منظور پیشبرد اهداف سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان × بستن هشدار محتوای دوره: تعریف سازمان و…

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران نام دوره: برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم برنامه ریزی بصورت کارگاه های تئوری و عملی در سازمان و شناسایی انواع روشهای هدفگذاری در سازمان…

دوره مدیریت جامع

دوره مدیریت جامع نام دوره: دوره مدیریت جامع مدت زمان دوره: ۵ روز ( ۴۰ ساعت) هدف: آشنایی با مفاهیم مدیریت و زمینه های کاری مدیران اجرایی افزایش مهارتهای مشترک ما بین مدیران ارشد و میانی در برخورد با مسائل و مشکلات توانمندسازی مدیران صفی…