نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اصول سرپرستی (پیشرفته)

اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • نام دوره:

اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • مدت زمان دوره:

۲ و۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مدیریت و نقش آن در سرپرستی نوین
 • تحلیل محیط سازمانی
 • تحیل انواع سبکهای مدیریتی
 • تعریف و تحلیل سیستم و قوانین تفکر سیستمی در مدیریت
 • تشریح روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سرپرستان
 • سازمان و ساختار سازمانی و تحلیل ارتباطات درون سازمانی سرپرستان
 • انگیزش و نظریه های کاربردی انگیزش
 • کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان / تفویض اختیار و اصول آن
 • نظریه های مدیریتی و رهبری در سازمان ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کارمندان ارشد ، سرپرستان و مدیران میانی سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

 • نام دوره:

اصول سرپرستی

 • مدت زمان دوره:

۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه )

 • محتوای دوره:
 • تعریف سازمان و انواع ساختار سازمانی
 • تعریف سرپرست و وظایف آنان و سطوح مدیریت و سرپرستی
 • خصوصیات و مسئولیتهای سرپرستان
 • تشریح مهارتهای موثر و مورد نیاز سرپرستان
 • تعیین شیوه های نظارت در جهت بهره وری
 • اصول تقسیم کار/ برقراری انضباط / پیشگیری از سوانح / اصول برنامه ریزی
 • تشریح اصول رفتاری سرپرستان و مهارتهای ارتباطی سرپرستان
 • تشریح فرآیند آموزش کارکنان و ارتقائ کارکنان
 • تشریح اصول حل مسئله و تصمیم گیری توسط سرپرستان
 • استاندارد مهارت و آموزش سرپرستان
 • مشکلات و دردسرهای سرپرستان و نحوی برخورد با آنها
 • تشریح ابزارهای سرپرستی
 • ویژگیهای خاص و نقش سرپرستان موفق
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان و سرکارگران و پرسنل با سابقه سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • نام دوره:

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم برنامه ریزی در سازمان
 • مزایا و محدویتهای برنامه ریزی
 • ابعاد ، فرایند و مسئولیت برنامه ریزی
 • تحلیل انواع برنامه ریزی های کاربردی و تشریح عملیات اجرایی هریک
 • تشریح کاربردی فنون برنامه ریزی ( گانت ، نمودار شبکه ای ، مسیر بحرانی )
 • تشریح انواع روشهای هدفگذاری
 • تشریح اصول تعیین اهداف در لایه و سطوح سازمانی
 • اهداف عملکردی کارکنان و نقاط ضعف و قوت آن
 • تشریح مدیریت برمبنای هدف (MBO) و چرخه برنامه ریزی آن
 • تشریح اصول برنامه ریزی اثربخش
 • تشریح نکات موثر جهت نهادینه نمودن برنامه ریزی ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دوره مدیریت جامع

دوره مدیریت جامع

 • نام دوره:

دوره مدیریت جامع

 • مدت زمان دوره:

۵ روز ( ۴۰ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • 1- مباحث مدیریت عمومی
 • تئوری عمومی سیستمها شامل: تشریح سیستم و انواع آن در مدیریت و...
 • مدیریت عمومی شامل: تعریف و وظایف مدیران، ساختار سازمانی و...
 • مدیریت منابع انسانی شامل: گزینش، پاداش، تعامل با کارکنان و...
 • مدیریت استراتژیک شامل: تعریف، ماموریت، آرمان و فرآیند تدوین و برنامه ریزی و...
 • 2- مباحث مدیریت عملیات
 • مدیریت تولید و عملیات شامل: ارزیابی کار و زمان، سیستم های تولیدی، جانمایی
 • مدیریت کیفیت و بهره وری شامل: سیستمهای کیفی، مفاهیم بهره وری ، مراحل و چرخه بهره وری ، سازمان و کارکنان بهره ور
 • مدیریت فروش و بازاریابی شامل: تشریح بازار و بازاریابی در دنیای جدید، مدیریت بازاریابی و فروش نوین
 • مباحث نوین در مدیریت (تولید/خدمات ناب) شامل: تولید ناب ، 5S، JIT، کانبان و مدیریت مشارکتی
 • مدیریت تحول سازمان شامل: تشریح رویکردها، ارائه مدل جهت حرکت بسمت سازمان برتر
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

 • نام دوره:

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و ماهیت رهبری
 • تشریح تفاوت رهبری با مدیریت
 • شناسایی منابع قدرت رهبران
 • تشریح خصوصیات پیروان موثر و رهبران
 • تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران
 • تشریح سبک های رهبری
 • چالش های (درونی و بیرونی) رهبران و تشریح رفتار رهبران مخرب
 • تشریح عملکرد و رهبری سازمانهای آینده (چالش ها ، خصوصیات و وظایف)
 • ویژگیها و مهارتهای رهبران برجسته قرن 21
 • تشریح رهبری سازمانهای پر رونق آینده و استراتژی های رهبران آینده
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی

 • نام دوره:

طراحی ساختار سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت

 • محتوای دوره:
 • تعاریف سازماندهی و فرآیند آن
 • معرفی انواع ساختار سازمانی
 • نکات مهم در طراحی ساختار سازمانی
 • سازماندهی های مکانیک و ارگانیک
 • تشریح مزایا و معایب هر یک از انواع سازماندهی
 • طراحی ساختار سازمانهای آینده
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران منابع انسانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنترل و نظارت مدیریتی

کنترل و نظارت مدیریتی

 • نام دوره:

کنترل و نظارت مدیریتی

 • مدت زمان دوره:

یک روز

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم کنترل و نظارت در سازمان
 • تشریح فرایند نظارت
 • تعریف استانداردها و معیارهای کنترل / عملکرد و مقایسه آنها
 • اقدامات مورد نیاز سازمان پس کنترل
 • تشریح سطوح کنترل و نظارت / کنترل و نظارت موثر / موارد اشتباه در نظارت
 • تکنیک های متداول در کنترل
 • مشکلات و چالش های کنترل
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

 • نام دوره:

مبانی سازمان و مدیریت

 • مدت زمان دوره:

۲ تا ۵ روز

 • محتوای دوره:
 • تعریف سازمان ، محیط سازمان و انواع آن
 • مروری بر تاریخچه مدیریت
 • تشریح مفاهیم و تعاریف مدیریت
 • تشریح مهارتهای مورد نیاز مدیران و سبک های مدیریتی
 • نقش های مدیران و وظایف مدیران و نظریه های مدیریتی
 • تشریح اصول برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و غیره
 • تشریح مهارتها و ابزارهای مدیریتی
 • ارتباط سطوح مدیریتی با مهارتهای مدیران
 • تشریح فرایند تصمیم گیری و حل مسئله سازمانی مدیران
 • تشریح فرایند هدفگذاری و برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
 • تشریح ساختار سازمانی و انواع آن
 • تحلیل فرایند نظارت / ارتباطات سازمانی / انگیزش / رهبری
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

 • نام دوره:

مدیریت عمومی

 • مدت زمان دوره:

۲ یا ۳ روز

 • محتوای دوره:
 • مروری بر تاریخچه مدیریت
 • تشریح تئوریهای X و Y و سایر تئوریهای مدیریتی
 • تشریح نظریه مازلو و ارتباط آن با تئوریهای X و Y
 • تشریح مفاهیم و تعاریف مدیریت
 • تشریح سبک های مدیریتی
 • نقش های مدیران و وظایف مدیران
 • تشریح اصول برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و غیره
 • تشریح مهارتها و ابزارهای مدیریتی
 • ارتباط سطوح مدیریتی با مهارتهای مدیران
 • تحلیل عوامل موفقیت مدیران
 • تشریح ویژگیهای ، خصوصیات و اصول رهبری مدیران
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهارتهای رهبری

مهارتهای رهبری

 • نام دوره:

مهارتهای رهبری

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره مدیران سازمانها با مبانی و اصول رهبری آشنا شده و جهت ارتقای مهارت رهبری خود با مطالب ذیل بیشتر آشنا خواهند شد :
 • تعریف و ماهیت رهبری
 • خصوصیات رهبران برجسته
 • تشریح تفاوت رهبری با مدیریت
 • شناسایی منابع قدرت رهبران
 • اثر بخشی رهبری و قدرت رهبران
 • تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران
 • تشریح مهارتهای نوین رهبری
 • چالش های رهبران در عصر نوین
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)