اصول سرپرستی (پیشرفته)

اصول سرپرستی (پیشرفته) نام دوره: اصول سرپرستی (پیشرفته) مدت زمان دوره: ۲ و۳ روزه هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با روشهای مدیریتی و رهبری در جهت هدایت بهینه پرسنل و تحقق اهداف کلان سازمان. همچنین توسعه توانایی سرپرستان به جهت اینکه بتوانند بعنوان حلقه واسطه مابین…

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی نام دوره: اصول سرپرستی مدت زمان دوره: ۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه ) هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با اصول اولیه هدایت و راهبری کارکنان به منظور پیشبرد اهداف سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان × بستن هشدار محتوای دوره: تعریف سازمان و…

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران نام دوره: برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم برنامه ریزی بصورت کارگاه های تئوری و عملی در سازمان و شناسایی انواع روشهای هدفگذاری در سازمان…

دوره مدیریت جامع

دوره مدیریت جامع نام دوره: دوره مدیریت جامع مدت زمان دوره: ۵ روز ( ۴۰ ساعت) هدف: آشنایی با مفاهیم مدیریت و زمینه های کاری مدیران اجرایی افزایش مهارتهای مشترک ما بین مدیران ارشد و میانی در برخورد با مسائل و مشکلات توانمندسازی مدیران صفی…

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی نام دوره: سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه هدف: آشنایی با مبانی و اصول رهبری در سازمانها و تشریح انواع سبکها و…

طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی نام دوره: طراحی ساختار سازمانی مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت هدف: آشنایی مدیران با طراحی ساختار سازمانی و سازماندهی پرسنل به جهت دستیابی به اهداف سازمان و بازسازی ساختارهای غیر اثر بخشی × بستن هشدار محتوای دوره: تعاریف سازماندهی و فرآیند آن…

کنترل و نظارت مدیریتی

کنترل و نظارت مدیریتی نام دوره: کنترل و نظارت مدیریتی مدت زمان دوره: یک روز هدف: آشنایی مدیران ارشد سازمان با اصول و مفاهیم کنترل و نظارت در سازمان و شناسایی انواع روشهای کنترل برای حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای انجام شده توسط کارکنان در…

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت نام دوره: مبانی سازمان و مدیریت مدت زمان دوره: ۲ تا ۵ روز هدف: آشنایی با مفاهیم مفاهیم و انواع سازمان و ساختار سازمانی و همچنین تشریح اصول مدیریت علمی و زمینه های کاری مدیران سازمانها جهت ارتقائ توانمندی آنها در…

مدیریت عمومی

مدیریت عمومی نام دوره: مدیریت عمومی مدت زمان دوره: ۲ یا ۳ روز هدف: آشنایی با مفاهیم مدیریت و زمینه های کاری مدیران و سرپرستان سازمانها جهت ارتقائ توانمندی آنها در خصوص شناسایی وظایف مدیران و اجرای کامل آنها بگونه ای که بتوانند از منابع…

مهارتهای رهبری

مهارتهای رهبری نام دوره: مهارتهای رهبری مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با مبانی و اصول رهبری در سازمانها و تشریح انواع سبکها و نظریه های رهبری . همچنین آشنای با روش رهبری اثر بخش در سازمانها × بستن هشدار محتوای دوره: در این…