نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

 • نام دوره:

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه یا ۴ روزه

 • محتوای دوره:
 • عاریف و اصلاحات: تاریخچه تکامل و نمونه های اجرایی موفق، فواید و ارزش های اجرایی BPR، مشکلات سازمان درپیاده سازی BPR، عملکرد BPR و نقاط بهبود، شاخص های کلیدی BPR، سمبل ها و نمونه های BPR، پیاده سازی استراتژی BPR، قدم های کلیدی در استقرار BPR
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و کلیه افرادی که توالی عملیات و خدمات سازمان را مدیریت می نمایند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

 • نام دوره:

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

 • مدت زمان دوره:

۱ تا ۳ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم و تعریف مدیریت ریسک
 • تحلیل دیدگاه فایول در خصوص ریسک های عملیاتی سازمانها
 • تحلیل اقدامات پیشگیرانه در مدیریت ریسک
 • تشریح طبقه بندی انواع ریسک و تعریف هریک از آنها
 • تعریف خطر ، مخاطره و عوامل تشدید کننده خطر و تشریح روشهای برآورد ریسک
 • تشریح کاربردی انواع فرایندهای مدیریت ریسک / تشریح تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک
 • تشریح اهم اقدامات موثر جهت کاهش ریسک در سازمانها
 • تشریح تاریخچه ، تعاریف ، مفهوم و عملکرد مدل BOW-TIE
 • تشریح نکات اجرای و پایه ای مدل BOW-TIE
 • فوائد و کاربردهای مدل BOW-TIE
 • تشریح مراحل تدوین دیاگرام مدل BOW-TIE
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

 • نام دوره:

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

 • مدت زمان دوره:

۲ تا ۳ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم و تعریف مدیریت ریسک
 • تحلیل دیدگاه فایول در خصوص ریسک های عملیاتی سازمانها
 • تحلیل اقدامات پیشگیرانه در مدیریت ریسک
 • تشریح طبقه بندی انواع ریسک و تعریف هریک از آنها
 • تعریف خطر ، مخاطره و عوامل تشدید کننده خطر و تشریح روشهای برآورد ریسک
 • تشریح کاربردی انواع فرایندهای مدیریت ریسک / تشریح تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک
 • تشریح اهم اقدامات موثر جهت کاهش ریسک در سازمانها
 • تشریح تاریخچه ، تعاریف ، مفهوم و عملکرد استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • تشریح نکات استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • چارچوب کلی ، ساختار و فرایندهای سازمانی (داخلی و خارجی)
 • اصول اجرای فرایند استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • پایش و بازنگری،بهبود،ارتباطات و مشاوره در استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • معیارها ، شناسایی ، تحلیل ، ارزیابی و تشریح روشهای برخورد با ریسک در استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • نام دوره:

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه بهره وری و اجزای آن
 • عوامل موثر بر بهره وری (عوامل داخلی(سخت و نرم) و خارجی)
 • انواع بهره وری (جزئی و کلی)
 • مطالعه کار و مراحل انجام مطالعه کار و مطالعه روش
 • تکنیکهای سنتی مورد استفاده در مطالعه روش و تشریح انواع نمودارها و دیاگرام های عملیاتی
 • خطوط مونتاژ و تعادل خطوط مونتاژ و برنامه ریزی کار روی ماشین آلات (انسان – ماشین )
 • زمان استاندارد و کاربرد های آن
 • انواع اجزای کاری و دلایل تقسیم سیکل عملیات به اجزای کاری
 • تشریح انواع روشهای زمان سنجی با کرنومتر ( تعریف عملکرد طبیعی کارگر، روشهای تعیین ضریب عملکرد، بیکاری های مجاز و عوامل موثر در تعیین در صد آن )
 • محاسبه تعداد سیکل مشاهده شده، زمانگیری دوره ای، روش نمونه برداری از کار
 • روش داده های استاندارد، حرکت سنجی و اهداف آن و تکنیک های حرکت سنجی
 • زمان های از پیش تعیین شده
 • روشهای زمان سنجی پیشرفته ( روش MOST )
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی سازمانها

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت ریسک

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • نام دوره:

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه بهره وری و اجزای آن
 • عوامل موثر بر بهره وری (عوامل داخلی(سخت و نرم) و خارجی)
 • انواع بهره وری (جزئی و کلی)
 • مطالعه کار و مراحل انجام مطالعه کار و مطالعه روش
 • تکنیکهای سنتی مورد استفاده در مطالعه روش و تشریح انواع نمودارها و دیاگرام های عملیاتی
 • خطوط مونتاژ و تعادل خطوط مونتاژ و برنامه ریزی کار روی ماشین آلات (انسان – ماشین )
 • زمان استاندارد و کاربرد های آن
 • انواع اجزای کاری و دلایل تقسیم سیکل عملیات به اجزای کاری
 • تشریح انواع روشهای زمان سنجی با کرنومتر ( تعریف عملکرد طبیعی کارگر، روشهای تعیین ضریب عملکرد، بیکاری های مجاز و عوامل موثر در تعیین در صد آن )
 • محاسبه تعداد سیکل مشاهده شده، زمانگیری دوره ای، روش نمونه برداری از کار
 • روش داده های استاندارد، حرکت سنجی و اهداف آن و تکنیک های حرکت سنجی
 • زمان های از پیش تعیین شده
 • روشهای زمان سنجی پیشرفته ( روش MOST )
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی سازمانها

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اصول سخنرانی و فن بیان

اصول سخنرانی و فن بیان

 • نام دوره:

اصول سخنرانی و فن بیان

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تحلیل روشهای و مهارتهای برقراری ارتباط
 • نقش و اهمیت سخنرانی و فن بیان
 • حالتهای صدا و اهمیت زبان
 • تشریح مفهوم و تعاریف زبان و سخنرانی
 • اهداف و مزایایی سخنرانی موثر
 • محدودیتها و موانع سخنرانی اثر بخش
 • ویژگیهای یک سخنرانی اثر بخش و فنون انتقال مفهوم
 • زبان بدن در سخنرانی و راه های نفوذ کلام
 • آداب و اصول سخنرانی ( قبل ، حین و بعد از سخنرانی )
 • مراحل اساسی یک سخنرانی موثر و کنترل جلسه پرسش و پاسخ
 • ارتباط ، مناسبت ، سازگاری و عناصر مهم در گفتار
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد _ مدیران عامل – مدرسان – سخنرانان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

 • نام دوره:

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

 • مدت زمان دوره:

۱ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه بنچ مارکینگ
 • تشریح مفهوم و تعاریف بنچ مارکینگ
 • چرا و چگونه باید بنچ مارکینگ را انجام دهیم ؟
 • انواع بنچ مارکینگ (عمومی ، داخلی ، رقابتی ، عملیاتی)
 • مراحل بنچ مارکینگ
 • تشریح نکات هریک از مراحل بنچ مارکینگ
 • تحلیل چرخه بنچ مارکینگ
 • تشریح مزایا و معایب روش بنچ مارکینگ
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تفکر و نگرش سیستمی

تفکر و نگرش سیستمی

 • نام دوره:

تفکر و نگرش سیستمی (System Thinking)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ روزه ( ۲۴ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • در این دوره ابتدا تعاریف و مفاهیم سیستم و اجزای آن بیان گردیده و سپس انواع تفکر ، سیستم و تفکر سیستمی از دیدگاه های مختلف بررسی و طبقه بندی گردیده و ویژگی های هر یک بیان می شود. در ادامه در خصوص رفتار ابر سیستم ها و عوامل تاثیر گذار بر آنها بررسی گردیده و قوانین و کاربردهای مطرح در مدیریت نوین بیان می شود. سپس تفکر سیستمی تعریف و کاربردهای آن در تحلیل و طراحی سیستم ها، حل مسائل سازمانی و.... تشریح می گردد. در پایان رویکرد سیستمی در اصول سیستم های مدیریت بررسی گردیده و سپس جهت آگاهی مدیران قوانین بکارگیری تفکر سیستمی ، موانع تفکر سیستمی و منافع تفکر سیستمی در سازمان ها بیآن خواهد گردید.
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش

 • نام دوره:

زنجیره ارزش

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت ( ۲ روز)

 • محتوای دوره:
 • شناسائی و تحلیل سازمان بعنوان یک سیستم
 • تعریف ارزش و مفاهیم آن
 • شناسائی و تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مایکل پورتر
 • تحلیل وظایف رهبران در خلق ارزش
 • ایجاد مزیت رقابتی در هزینه ها بر اساس زنجیره ارزش
 • افزایش ارزش برای رضایت و وفاداری مشتریان
 • اصول تقویت زنجیره ارزش در یک سازمان
 • اصول جذب و حفظ مشتریان
 • لزوم طراحی مجدد زنجیره ارزش
 • تحلیل عملکرد زنجیره ارزش شرکت دل کامپیوتر
 • بازنگری ارزش ارائه شده به مشتری
 • تحلیل عملکرد شرکت تتراپک
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد – مدیران عامل- مدیران فروش – مدیران میانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سازمان های چابک

سازمان های چابک

 • نام دوره:

سازمان های چابک

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفاهیم و اصطلاحات متداول و تغییرات در فرایندهای سازمانی و تولید
 • مفهوم ، پیدایش و تعاریف سازمان چابک
 • مزایایی افزایش چابکی سازمانی و چالش های پیش روی سازمانهای چابک
 • قابلیتهای مورد نیاز و کلیدی در سازمانهای چابک
 • مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
 • معیارهای سازمان و تولید چابک
 • توانایی های دهگانه سازنده سازمانهای چابک
 • مدل مرجع چرخه سازمانهای چابک
 • ویژگیهای و ارزشهای مورد پذیرش در سازمانهای چابک
 • تحلیل راهکارهای عملی چابک سازی سازمانها
 • نکات مدیریتی کلیدی در مدیریت سازمانهای چابک
 • متدولوژی تحقق چابکی و طبقه بندی محرکهای چابکی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان ، مدیران سیستمها و روشها