نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

 • نام دوره:

اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

 • مدت زمان دوره:

۱ و یا ۲ و یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • سنجش عملکرد سازمانی و ارزیابی متوازن ( BSC )کلیات ایجاد سازمان استراتژی محور از طریق ( BSC )
 • هدف و رویکرد ارزیابی متوازن ( BSC )
 • تشریح جنبه های ارزیابی متوازن ( BSC )
 • رابطه علت و معلولی سنجه ها و اهمیت توازن در آنها
 • اهمیت نیروی انسانی در BSC
 • مراحل بستر سازی و برنامه ریزی اولیه ( BSC )
 • شناسایی هدف و معیار انتخاب واحد سازمانی
 • تشریح نشانه های نیاز به ارزیابی سازمان یا واحد کاری
 • نکات جلب حمایت مدیریت و ایجاد آگاهی استراتژیک
 • اصول انتخاب تیم ( BSC ) و مسئولیتهای آنها
 • برنامه های توسعه و برقراری ارتباط در ( BSC )
 • نکات برگزاری جلسات اثربخش ( BSC )
 • تشریح مراحل توسعه ( BSC )
 • تدوین اهداف و سنجه ها (شاخص ها) در ( BSC )
 • تعیین منابع جمع آوری اطلاعات
 • تعیین اهداف برای جنبه های چهارگانه
 • تعیین شاخص ها ( سنجه ها) برای جنبه های ( BSC )
 • روش تهیه شناسنامه برای سنجه ها
 • روابط علت و معلولی در ( BSC )
 • تعریف و اهمیت روابط علت و معلولی
 • نکات و پرسشهای مهم در روابط علت و معلولی
 • تشریح مضامین ( موضوعات ) استراتژیک
 • تشریح تهیه و ساختن نقشه استراتژیک
 • ارائه و اولویت بندی ابتکارات اجرایی
 • تسریع و توسعه ( BSC )در سطح سازمان
 • همسو نمودن کارکنان
 • اهمیت آموزش در خصوص کارکنان مرتبط
 • نقش سطوح سازمان
 • توسعه نظام ارزیابی متوازن فردی
 • ارزیابی فردی و پاداش در ( BSC )
 • استمرار ، گزارش گیری ، بوجه بندی و یادگیری
 • عوامل شکست و اصول نگهداری ( BSC )
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، عملیاتی و ستادی سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

(BSC) کارت امتیازی متوازن

(BSC) کارت امتیازی متوازن

 • نام دوره:

(BSC) کارت امتیازی متوازن

 • مدت زمان دوره:

 ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره پس از مرور اجمالی مدیریت استراتژیک و مفاهیم کلی، مبانی کارت امتیاز متوازن و جنبه های آن به طور کامل تشریح میگردد. همچنین طریقه ترسیم نقشه استراتژی و بررسی روابط علت و معلولی در قالب کارگاه های آموزشی تمرین می گردد. شرکت کنندگان به کمک کارگاه های آموزشط نحوه ایجاد کارت متوازن و اندازه گیری عملکرد را فراخواهند گرفت.
 • شرایط شرکت کنندگان:
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

 • نام دوره:

استراتژی اقیانوس آبی

 • مدت زمان دوره:

۲ و ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مجدد استراتژی و کارکرد آن
 • تشریح مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و دلایل لزوم و نیاز به آن
 • تعریف استراتژیهای اقیانوس قرمز و آبی و مقایسه آنها با یکدیگر
 • شناسایی محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک و روشهای غلبه بر آنها
 • ویژگیهای اقیانوس آبی خوب در محیط کسب و کار و نحوی شناسایی آنها
 • شناسایی دیداری و استراتژیهای ارتباطات دیداری
 • تشریح دیدگاه نوآوری ارزش / تجدید ساختارگرایی
 • تشریح اصول شش گانه برپایی و تدوین استراتژی اقیانوس آبی
 • معرفی ابزارهای ارزیابی ایده ها در اقیانوس آبی و تشریح الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی
 • استراتژی اقیانوس آبی و معرفی مسیرهای خلق یک بازار بی رقیب برای کارآفرینان
 • قیمت گذاری استراتژیک در اقیانوس آبی
 • اصول فرایند منصفانه در خلق و تدوین استراتژی اقیانوس آبی
 • دوره تجدید استراتژی اقیانوس آبی و موانع تقلید از اقیانوس آبی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و کمیته استراتژیک سازمانها

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آینده پژوهی و آینده نگاری

آینده پژوهی و آینده نگاری

 • نام دوره:

آینده پژوهی و آینده نگاری

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت ( ۲ روزه )

 • محتوای دوره:
 • تحلیل روند شکل گیری مدیریت استراتژیک و دوره های صنعت
 • تحلیل شرایط محیط کسب و کار در عصر دانایی
 • تعریف آینده و آینده اندیشی و ضرورت آن
 • تشریح نگرشها به آینده و پرسشهای پیش رو
 • تشریح آینده پژوهی و مفروضات و شاخه های آن
 • تحلیل فرایند آینده پژوهی ، ابعاد ، انواع ، آثار و پیامدهای آن
 • تشریح تکنیک های اینده پژوهی و سناریو نویسی
 • تشریح متدولووژی پیش بینی و آینده نگاری
 • تشریح کانون های فکر و نحوی شکل گیری و عملکرد آن
 • اصول چشم انداز پردازی و گامهای سناریو نویسی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران عامل و مدیران ارشد و کمیته استراتژیک سازمانها