نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

 • نام دوره:

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح تاریخچه ، مفهوم و تعریف خوشه کسب و کار
 • تشریح فوائد و مزایایی تشکیل خوشه های صنعتی کسب و کارهای کوچک
 • معرفی معیارهای شناسایی صنایع کوچک در ایران و سایر کشورها
 • تشریح جایگاه صنایع کوچک در توسعه صنعتی کشورها
 • تحلیل چالش های توسعه صنایع کوچک بطور انفرادی
 • تشریح ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص خوشه های صنعتی و آیین نامه مربوطه
 • تشریح شرایط و الزامات پیدایش و توسعه خوشه های صنعتی و نهادهای پشتیبان
 • معرفی انواع خوشه ها و ذینفعان خوشه صنعتی
 • معرفی عملکرد عامل توسعه خوشه (CDA) ( نقش ، وظایف و قابلیت های فردی)
 • تشریح مدل و مراحل شکل گیری و توسعه یک خوشه صنعتی کسب و کار
 • تشریح مراحل شناخت ، اعتماد سازی ، تدوین برنامه عملیاتی ، اجرای برنامه ها ، پایش و ارزیابی
 • مدیریت و رهبری خوشه های صنعتی
 • شرایط شرکت کنندگان:

صاحبان مشاغل و صنایع کوچک خانگی ، روستایی و کارگاهی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

 • نام دوره:

کارآفرینی سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفاهیم ، تعاریف و ابعاد کارآفرینی سازمانی
 • تشریح لزوم کارآفرینی سازمانی
 • تبیین تفاوت کارآفرینی فردی (مستقل) و سازمانی
 • تحلیل موانع متداول در کارآفرینی سازمانی
 • چالش های کارآفرینی سازمانی
 • معرفی مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
 • تشریح متدولوژی و گامهای نه گانه ای کارآفرینی سازمانی
 • تشریح ویژگیهای مدیران سازمانهای دارای کارآفرینی سازمانی
 • تشریح ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 • عوامل موفقیت افراد در کارآفرینی سازمانی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدل و طرح کسب و کار

مدل و طرح کسب و کار

 • نام دوره:

مدل و طرح کسب و کار

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم کسب و کار و اهمیت آن و مفهوم مدل کسب وکار
 • هدف تهیه مدل کسب و کار و ذینفعان آن
 • انواع مدلهای و رویکردهای کسب و کار
 • بخش های مهم یک مدل یا طرح کسب و کار
 • تحلیل محیطی ، صنعت و بازار یک کسب وکار
 • تحلیل اقتصادی و بازار رقابتی
 • استراتژیهای ورود به بازار و برنامه های طرح و توسعه
 • ارزیابی طرح تجاری کسب و کارتان
 • ارزیابی مالی ( نقطه سر به سر ، روش ارزش فعلی
 • منابع اطلاعاتی تهیه طرح کسب و کار
 • معرفی نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه مدل کسب و کار
 • شرایط شرکت کنندگان:

– مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان

– آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی

مدیریت کسب و کار - کارآفرینی

 • نام دوره:

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل شغل و برنامه ریزی مسیر شغلی
 • تشریح مهارتهای مورد نیاز راه اندازی کسب و کار
 • تحلیل عوامل موثر در هر یک از انواع کسب وکار
 • کارآفرینی و کسب و کار
 • تشریح ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 • عوامل موفقیت در کارآفرینی
 • تشریح فرایند کارآفرینی
 • دلایل شکست کسب و کار
 • نقشه راه کارآفرینی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان