نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

 • نام دوره:
 
 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • این دوره به معرفی مجموعه فعالیت های می پردازد که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته، مرتب، استاندارد و با انضباط تکیه دارد. 5Sاز اولین حرف پنج کلمه ژاپنی تشکیل شده است که در راستای تحقق این نظام تعریف شده اند. این دوره شامل:
 • تشریح مفاهیم5S و عملکرد هر یک عناصر و نحوی اجرای آنها در سازمانها
 • ارتباط 5S با کاهش هزینه ها و بهبود کمیت و کیفیت محصولات/خدمات سازمان s
 • تشریح جایگاه 5S در ارتباط با کایزن و بهبود مستمر و حذف اتلاف ها
 • تشریح مدیریت دیداری در سازمانها
 • ارتباط 5S و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)،
 • متدئولوژی تدوین دستورالعمل های اجرایی برای 5S،
 • تبیین ارتباط 5S و استانداردهای مدیریتی است.
 • شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه و کلیه اپراتور ها

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

 • نام دوره:

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

 • مدت زمان دوره:

۳ یا ۴ روزه

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با اصول آراستگی محیط کار 5S
 • تاریخچه پیدایش و تکامل 5S و ارتباط آن با سایر ابزارهای مدیریت ژاپنی s
 • تشریح جایگاه 5S در کیفیت ، کاهش هزینه ها ، تعالی سازمان(EFQM) و بهبود بهره وری و پرسنل
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S1 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S2 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S3 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S4 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح فوائد و فرایند اجرای S5 و برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه
 • تشریح متدولوژی اجرای مدل و برنامه ریزی آن
 • تشریح اجرای مدیریت دیداری در سازمانها
 • طرحریزی کمیته و ساختار اجرایی 5S و وظائف افراد و واحدهای سازمان
 • تشریح 5 دقیقه و 10 دقیقه اول و روز نظافت بزرگ در 5S
 • تشریح ساختار مستندات مورد نیاز ( خط مشی ، نظام نامه ، رویه ها ، و غیره)
 • آموزش اصول ممیزی و مربیگری 5S به همراه سازوکار ارزیابی و چک لیست های مربوطه
 • شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

 • نام دوره:

مدیریت مشارکتی

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه ، مفهوم ، تعریف و ویژگیهای مدیریت مشارکتی
 • تشریح اصول ، پیش نیازها ، اهداف ، مزایای و ابعاد مشارکت کارکنان
 • تحلیل اجزای کلیدی مشارکت کارکنان
 • جایگاه مدیریت مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع
 • مقایسه فرهنگ سازمانی ایران و ژاپن
 • تحلیل شیوه های مشارکت کارکنان ( آموزش و بستر سازی )
 • بررسی عوامل عدم مشارکت کارکنان و موانع فرهنگی و سازمانی مدیریت مشارکتی
 • تحلیل مخالفان و موافقان مدیریت مشارکتی
 • سازمانهای مشارکت جو
 • تشریح نظام پیشنهادات (فلسفه استفاده از این نظام، موضوعات قابل پیشنهاد، اهداف، مراحل اجرا، مزایا، رابطه نظام پیشنهادات با بهره وری، ویژگیها، ساختار ، ابعاد نظام پیشنهادها، مثالهایی از شرکتهای ایرانی و ژاپنی)
 • تشریح بستر سازمانی مناسب جهت اجرای مدیریت مشارکتی
 • تحلیل ارزش ها در سازمانهای مشارکتی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران عملیاتی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت ضایعات سازمانی

مدیریت ضایعات سازمانی

 • نام دوره:

مدیریت ضایعات سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم مدیریت ضایعات
 • معرفی ابزارهای مورد استفاده در مدیریت ضایعات
 • تشریح چرخه PDCA ، 5S و موداها که موجب خلق ضایعات هستند
 • تشریح ابزارهای SOP ، TPM، پرسنل چند مهارته و چک لیست 4W
 • تشریح مفهوم خطا ناپذیری محصول
 • تشریح انواع روشهای خطا ناپذیر کردن تولید
 • تعریف پوکا یوکه و فوائد آن
 • تشریح متدهای و عوامل اصلی و مرسوم در پیاده سازی پوکا یوکه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

 • نام دوره:

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • نیازمندی سازمانها به دگرگونی (شکستها و نتایج) تعهد و رفتار مدیران، ساختار و طراحی سازمان، پاداشها
 • فرآیند هشت مرحله ای تحول (ضرورت و فوریتها، ائتلافها، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول، خلق پیروزیها، موفقیت ها و ایجاد تحول، توانمندسازی کارکنان، نهادینه ساختن تحول) مدیریت و استراتژیهای تغییر
 • تشریح ویژگیهای بهره وری در کارکنان و نحوی مدیریت آنان
 • مراحل چرخه بهره وری و روشهای بهبود بهره وری در سازمانها
 • عوامل موثر در بهره وری سازمانها و رویکردهای آن
 • شرایط شرکت کنندگان:
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

 • نام دوره:

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح تعریف و مفهوم کانبان در تولید ناب و نقش آن
 • آشنایی با سیستم تولید کششی در مقابل سیستم تولید فشاری
 • عوامل موثر در اجرای کانبان جهت تحقق تولید ناب
 • تشریح هموار سازی تولید ( هیجونکا )
 • آشنایی با تغییر نوع تولید در زمانهای تک دقیقه ای ( SMED )
 • تشریح الزامات و کارکرد های کانبان
 • تشریح قوانین و چالش های کانبان
 • تحلیل انواع کارتهای کانبان
 • روش محاسبه کارتها و حداقل موجودی مورد نیاز هر ایستگاه کاری
 • تشریح فازها و روش اجرای کانبان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تفکر ناب

تفکر ناب

 • نام دوره:

تفکر ناب

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفهوم و تعریف تفکر ناب
 • تعریف مودا و انواع آن
 • تشریح روشهای شناسایی مودا
 • تشریح اصول پنجگانه تفکر ناب
 • تعیین ارزش و اساس تفکر ناب در ارزش/گامهای تعیین جریان ارزش / علل عدم دستیابی به ارزش
 • تعیین مسیر جریان ارزش / تحلیل گامهای جریان ارزش و تعریف نقشه برداری جریان ارزش
 • تشریح اصول حرکت در تفکر ناب / تشریح فنون گامهای ایجاد حرکت/ فنون کنترل دیداری
 • تعریف کشش در تفکر ناب / مراحل تحقق کشش
 • تحقق کمال در تفکر ناب / مراحل پیگیری رسیدن کمال
 • تحقق کمال با بهبودهای تدریجی (کایزنی) و بهبودهای بنیادی (کایکاکوی)
 • تشریح کامل سی گام ناب سازی سازمانها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

 • نام دوره:

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

 • مدت زمان دوره:

۲ و ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره عوامل موثر بر کیفیت فعالیت ها بررسی شده و نقش مدیران در توسعه کسب و کار سازمان تشریح میگردد، همچنین که رابطه مدیریت سازمان با نوسانات، عدم انطباقها و کیفیت محصول تشریح گردیده و آگاهی مدیران در ارتقاء کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های سازمان در بلند مدت بطور کامل تشریح میگردد.
 • در این دوره چرخه دمینگ PDCA و اصول چهار دهگانه دکتر دمینگ جهت حفظ و توسعه پایدار یک سازمان تشریح گردیده و راهکارهای علمی و عملی آن جهت اجرا تعیین میگردد . همچنین در این دوره مدیریت عوامل موثر بر کاهش کیفیت و افزایش هزینه ها را شناخته و روش های کنترل آنرا در قالب WORK SHOP بررسی می کنند.
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بهبود خط تولید در تولید ناب

بهبود خط تولید در تولید ناب

 • نام دوره:

بهبود خط تولید در تولید ناب

 • مدت زمان دوره:

۱ روزه

 • محتوای دوره:
 • عناصر کلیدی رویکرد بهبود تولید
 • آشنایی با تولید خانواده محصول و تکنولوژی گروهی (GT ) در تولید
 • تحلیل - چیدمان سلول تولیدی و تحلیل انواع جریانهای تولید
 • تشریح ارتباط با تامین کنندگان
 • تشریح انواع تکنیکهای بهبود تولیدی
 • تحلیل پارامترهای کاهش زمان پیشبرد تولید توسط ساده سازی فرایندها
 • کاهش زمان صف تولید و تعادل خط تولید و کگاهش زمان حمل ونقل
 • تشریح متدولوژی کاهش زمان تغییر خط تولید در زمانهای تک دقیقه ای (SMED)
 • شرایط شرکت کنندگان:
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

 • نام دوره:

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تشریح نظام پیشنهادات (فلسفه استفاده از این نظام، موضوعات قابل پیشنهاد، اهداف، مراحل اجرا، مزایا، رابطه نظام پیشنهادات با بهره وری، ویژگیها، ساختار تشکیلاتی، گردش کار نظام، ابعاد نظام پیشنهادها، مثالهایی از شرکتهای ایرانی و ژاپنی)
 • رویه های عملیاتی اجرای نظام پیشنهادات (امکان سنجی، توجیه مدیران، بسترسازی، سازمان دهی، تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی نظام پیشنهادات، تشکیل دبیرخانه)
 • تحلیل 3 فرآیند اجرایی نظام پیشنهادات (تشکیل کمیته ها بررسی پیشنهادات، شرایط دریافت و بررسی پیشنهادات، اجرای پیشنهادات، ارزشیابی و محاسبه پاداش)
 • تشریح اصول و عملکرد ممیزی و ارزیابی نظام پیشنهادات ( نکات رفتاری ، چک لیست و . . . )
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران و اعضای کمیته ارزیابی پیشنهادات