آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S ) نام دوره: آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )   مدت زمان دوره: ۱ یا ۲ روزه هدف: آشنایی کارکنان سازمان با اصول و عناصر آراستگی محیط کار (5S) بعنوان دریچه ورود به دنیای کیفیت و…

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S )

ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S ) نام دوره: ممیزی و مربیگری آراستگی محیط کار ( 5S ) مدت زمان دوره: ۳ یا ۴ روزه هدف: آشنایی کارکنان سازمان با اصول و عناصر آراستگی محیط کار (5S) آشنایی کارکنان سازمان با اصول و…

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی نام دوره: مدیریت مشارکتی مدت زمان دوره: ۲ روزه ( ۱۶ ساعت ) هدف: آشنایی مدیران و کارکنان سازمانها با مدیریت مشارکتی و نحوء ایجاد این مدل مدیریتی در سازمانها به جهت بهره گیری از پیشنهادات پرسنل در جهت بهبود مستمر و بکارگیری…

مدیریت ضایعات سازمانی

مدیریت ضایعات سازمانی نام دوره: مدیریت ضایعات سازمانی مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرش تولید تولید و کنترل کیفیت میباشد. در این دوره مدیران و کارکنان تولیدی و خدماتی فرا میگیرند که چگونه با استفاده از ابزارها و تکنیک های مهندسی و…

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری نام دوره: مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری مدت زمان دوره: ۳ روزه هدف: آشنایی با مبانی و اصول مدیریت تغییر و بهره وری و نحوه بکارگیری آن در سازمانها جهت توسعه توانمندی پرسنل بهره ور و فرایند اجرای…

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی)

کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی) نام دوره: کانبان (سیستم عصبی تولید ناب جهت کاهش موجودی) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: کانبان سیستم عصبی تولید ناب بوده و فرایندهای موجود در زنجیره ارزش خط تولید را بطور هوشمند و دینامیک…

تفکر ناب

تفکر ناب نام دوره: تفکر ناب مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرش تفکر ناب در سازمانها به منظور تولید یا ارائه خدمات به موقع و کاهش اتلاف) کاهش بیش از 50% در مواد، نیروی انسانی، فضا ، تجهیزات و زمان ارائه محصول)…

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت نام دوره: تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت مدت زمان دوره: ۲ و ۳ روزه هدف: آگاهی مدیران در خصوص نقش آنها در توسعه کسب و کار و خلق کیفیت در محصول جهت حضور پایدار در بازار…

بهبود خط تولید در تولید ناب

بهبود خط تولید در تولید ناب نام دوره: بهبود خط تولید در تولید ناب مدت زمان دوره: ۱ روزه هدف: هدف این دوره بهبود شرایط خط تولید بوده بگونه ای که بتوانیم معیوبی ، زمان آماده سازی ، موجودی ، حمل و نقل ، زمان…

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات نام دوره: تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات مدت زمان دوره:  ۲ روزه ( ۱۶ ساعت ) هدف: آشنایی مدیران و کارکنان سازمانها با مدیریت کیفیت جامع ( TQM) و نحوء ایجاد این مدل مدیریتی در سازمانها به جهت بهره گیری از از…