نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت فروش و بازاریابی

مدیریت فروش و بازاریابی

 • نام دوره:

مدیریت فروش و بازاریابی

 • مدت زمان دوره:

 دو روزه

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با نحوء شناسایی مشتریان
 • برآورد میزان سهم بازار
 • تشریح روشهای تعامل با مشتریان
 • پیگیری بازار
 • روشهای توسعه بازار
 • تشریح چهل ویژگی مدیر فروش
 • تشریح استراتژی رقابتی پورتر
 • مدیریت نمایشگاهها
 • ساختار و تعداد پرسنل فروش
 • تعریف مدیر فروش و وظایف وی
 • شرایط شرکت کنندگان:

 مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان – آشنایی با محاسبات آماری پایه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت برگزاری نمایشگاه

مدیریت برگزاری نمایشگاه

 • نام دوره:

مدیریت برگزاری نمایشگاه

 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح اهداف حضور در نمایشگاه
 • اقدامات قبل از نمایشگاه
 • تعریف موضوع و حضور درنمایشگاه
 • بررسی امکانات نمایشگاه
 • رعایت اصول مذاکره در نمایشگاه
 • پیش بینی هزینه ها
 • افراد و سازمانهایی که باید با آنها مذاکره کرد
 • بازاریابی ، تبلیغات و فروش در نمایشگاه
 • تشریح فرایند مدیریت نمایشگاه
 • اقدامات حین نمایشگاه
 • اقدامات بعد از نمایشگاه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان ، کارکنان فروش و کلیه غرفه داران/p>

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت روانشناسی بازار

مدیریت روانشناسی بازار

 • نام دوره:

مدیریت روانشناسی بازار (تحلیل رفتار مصرف کننده)

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل رفتار مصرف کننده و اهمیت آن
 • تحلیل فرایند مبادله در بازار و اصول آن
 • مدیریت تحلیل بازار(مبانی بخش بندی بازار) و کاربرد آن در مدیریت
 • تشریح درگیری ادراک ذهنی مشتریان و پردازش اطلاعات
 • رهنمودهایی برای سازمانهای مشتری محور و آنالیز بازار
 • کارکرد حافظه و یادگیری در تبلیغات و خرید مشتری (حافظه کوتاه مدت و بلند مدت)
 • تشریح و تحلیل آمیخته بازاریابی و مفهوم مبادله در کسب وکار
 • بررسی مدل پردازش اطلاعات در ذهن مشتریان و تاثیر تبلیغات بر آن
 • روشهای جذب و جلب توجه مشتری ، تداعی جفتی در تبلیغات
 • ادراک ، مواجهه ، احساس ، توجه ، فهم و فراموشی در مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت جلسات داخلی سازمان

مدیریت جلسات داخلی سازمان

 • نام دوره:

مدیریت جلسات داخلی سازمان

 • مدت زمان دوره:
 • محتوای دوره:
 • تحلیل جلسات
 • لزوم جلسه و اهداف جلسه
 • زمان تشکیل و سازماندهی جلسات و افراد شرکت کننده
 • نحوه تسلط بر جلسات
 • مدیریت جلسات داخلی
 • زمان و وسایل هر جلسه
 • وظایف رئیس جلسه
 • آشنایی با مزاحمان جلسه و نحوه اصلاح آنها
 • ویژگیهای افراد شرکت کننده در جلسات
 • آمادگی برای جلسات
 • فرآیند ارائه مطالب و کسب نتیجه
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش

 • نام دوره:

مدیریت خدمات پس از فروش

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تحلیل مسئولیتهای سازمان خدمات پس از فروش
 • تشریح وظایف بخش Call Centers در سازمان و نحوی صحبت کردن آنها
 • اهداف و مزایای خدمات پس از فروش خوب
 • ویژگیهای رفتاری پرسنل خدمات پس از فروش
 • برقراری ارتباط موثر با مشتربرقراری ارتباط موثر با مشتری
 • شناسایی مشتری و نیازهای وی پس از خرید و بکارگیری محصول
 • مدیریت ارتباط بامشتریان (CRM) در خدمات پس از فروش
 • تحلیل سطوح خدمات پس از فروش
 • راه حل های خدمات پس از فروش
 • ویژگیهای خدمات پس از فروش برتر
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش و پرسنل فروش

 مدیران ، کارکنان و پرسنل ارائه دهنده خدمات در واحد خدمات پس از فروش

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

 • نام دوره:

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

 • مدت زمان دوره:

۱و یا ۲ و یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف رضایت و نیاز مشتریان
 • شناسایی شکایات مشتریان و راههای کاهش آن
 • تحلیل آثار و عواقب شکایت مشتریان
 • تشریح روشهای برخورد با نارضایتی و ناراضی ها
 • تحلیل واکنش ناراضیان و اصول مدیریت آنها جهت وفاداری
 • تشریح پیش نیازهای فردی و سازمانی مدیریت شکایت مشتریان
 • اصول رفتاری فروشندگان و تحلیل رفتار مشتریان و فنون ارتباطی
 • برخورد با مشتریان بهانه گیر و جذب دوباره آنها
 • تشریح فرایند پسخ دهی به اعتراضات مشتریان
 • تعامل و مدیریت مشتریان ناراضی و خاموش
 • ده فرمان مدیریت سکوت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارشناسان ارشدو کارکنان بخش فروش و محصول

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

 • نام دوره:

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با مفاهیم کلان بازاریابی و فروش / بازاریابی و فروش هدفمند
 • تحلیل رضایت مشتریان ، آمیخته بازاریابی و برآورد میزان سهم بازار
 • تشریح روشهای تعامل با مشتریان و نقش پرسنل در توسعه فروش
 • پیگیری بازار و تشریح راهبرد فروش در یک بخش بازار
 • روشهای توسعه بازار و استراتژیهای بازاریابی و فروش
 • استراتژیهای بازاریابی در دوره عمر محصول و مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • تحلیل ماتریس رشد و (BCG) و مدل رقابتی مایکل پورتر
 • تشریح استراتژیهای کانون و استراتژیهای اقیانوس آبی و قرمز
 • تشریح فرایند پسخ دهی به اعتراضات مشتریان
 • تعامل و مدیریت مشتریان ناراضی و خاموش
 • ده فرمان مدیریت سکوت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان – آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

 • نام دوره:

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

 • مدت زمان دوره:

 ۲ یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • شناسایی مشتریان و انتظارات آنها
 • تعریف مشتری ، فروشنده و فروشنده خلاق
 • تشریح اصول رفتاری فروشندگان
 • مدیریت اعتراضات و شکایات مشتریان
 • خلاقیت در کار فروشندگی
 • شروع و خاتمه فروش
 • راههای جذب و نگهداری مشتریان
 • انواع تیپ های مشتریان و نحوء برخورد و تعامل با آنها
 • چیدمان تجهیزات و کالاها و اصول آن
 • غرفه ( مغازه ) آرایی و اصول استفاده از نور و رنگ در غرفه (مغازه )
 • اصول دکوراسیون در محوطه فروشگاه
 • روشهای و اصول مدیریت فروشگاه
 • وظایف مدیر فروشگاه
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران فروشگاه ها و فروشندگان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت کمپین تبلیغاتی

مدیریت کمپین تبلیغاتی

 • نام دوره:

مدیریت کمپین تبلیغاتی

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفاهیم وتعریف تبلیغ و تبلیغات
 • مدیریت تبلیغات و الزامات آن / انواع پیامها در مدیریت تبلیغات
 • تشریح انواع استراتژی های موثر در تبلیغات
 • رسانه ها و عوامل موثر در انتخاب رسانه در تبلیغات
 • تشریح اصول روانشناسی مشتریان در اثربخشی تبلیغات در ذهن مشتری
 • تشریح ده فرمان تبلیغات
 • مفاهیم و تعاریف کمپین های تبلیغاتی/ تشریح مدل اجرایی کمپین تبلیغاتی
 • تشریح 5M در یک پیام تبلیغاتی ( آگهی )
 • تشریح پارامترهای یک برنامه ( مراحل دهگانه ) کمپین تبلیغاتی
 • ارزیابی یک برنامه تبلیغاتی
 • تشریح نکات کلیدی در اجرای یک کمپین تبلیغاتی
 • تشریح مثالهای اجرایی کمپین های تبلیغاتی داخلی و جهانی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانیمدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت مشتریان و فروش

مدیریت مشتریان و فروش

 • نام دوره:

مدیریت مشتریان و فروش

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعاریف رضایت مشتریان و تحلیل اصول رضایت از دیدگاه مشتری 4C
 • تحلیل رقابت در بازار و رقبا
 • انواع مشتریان و تحلیل رفتار آنها
 • مدیریت اعتراض و شکایت مشتریان
 • پارامترهای جذب مشتریان (تولیدی و خدماتی) و نگرش اصولی به فروش
 • قوانین طلایی رسیدگی به مشتری
 • تکنیک ها و راههای ارتقاء مهارت فروشندگان و بازاریابان و خلاقیت در فروش
 • فنون ارتباطی (صحبت کردن، مکالمه تلفنی و ...)
 • تعریف فروشنده و اصول رفتاری فروشندگان
 • تعریف مشتری و اصول رسیدگی به مشتری
 • اصول ارتباط موثر و نحوی برخورد با مشتری
 • تشریح چهل ویژگی مدیر فروش
 • ساختار و تعداد پرسنل فروش
 • تعریف مدیریت فروش و وظایف وی
 • روشهای جذب ، حفظ و کسب رضایت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان